Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman: Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat painopisteenä

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman Aloitin uudessa apulaistietosuojavaltuutetun tehtävässä toukokuussa 2019 vastuualueenani rikosasioiden tietosuojalain mukaiset toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat. Tälle niin sanotulle sisäisen turvallisuuden toimialueelle kuuluvat valtionhallinnon henkilömäärältään suurimpien rekisterinpitäjien Puolustusvoimien ja poliisin lisäksi myös Tulli, Rajavartiolaitos, pelastustoimi, hätäkeskustoiminta, maahanmuuttohallinto sekä tuomioistuimet, Syyttäjälaitos ja Rikosseuraamuslaitos. Pääsin keskelle meneillään olevaa ulkoista ja toimiston sisäistä muutosta.

Rikosasioiden tietosuojalaki tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Se sääntelee sisäisen turvallisuuden viranomaisten henkilötietojen käsittelyä yleislakina. Osa viranomaisten toimialakohtaisten lakien uudistuksista ja lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva laki tulivat voimaan kevään 2019 aikana. Osittain lakien uudistus ja täytäntöönpano olivat ja ovat myös edelleen kesken. Tämän vuoksi on vielä liian aikaista sanoa mitään lakien toimivuudesta käytännössä.

Vuoden 2019 aikana toiminnan painopisteenä on lisäksi ollut kansainvälinen yhteistyö osana Euroopan tietosuojaneuvostoa ja muita Euroopan unionin asiantuntijatyöryhmiä. EU:n monien sisäisen turvallisuuden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitettiin vuoden aikana sekä säädöstasolla että käytännössä. Tämä komission oikeus- ja sisäasioiden selkeäksi prioriteetiksi nostama työ oli vahvasti esillä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Lisäksi sähköisen todistusaineiston sääntelyn kehittäminen eteni. Keskustelu näiden järjestelmien tietosuojakysymyksistä tulee varmasti myös jatkumaan.

Keskeinen osa kansainvälistä yhteistyötä olivat myös osallistuminen Euroopan tietosuojaneuvoston alatyöryhmien työskentelyyn sekä Schengen-tietojärjestelmää (SIS II), turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojen hallintajärjestelmää (Eurodac) ja EU:n keskusviisumitietojärjestelmää (VIS) koskevien yhtenäisten valvontaryhmien työskentelyyn. 

Tietosuojavaltuutetun toimistossa vuosi oli vahvaa uudelleenorganisoitumisen aikaa. Samalla käytettävissä olevat resurssit kasvoivat: esimerkiksi sisäisen turvallisuuden viranomaisten valvontaan on nyt käytettävissä viisi henkilötyövuotta. Uuden organisaation myötä toimistossa on ollut mahdollisuus muuttaa ja kehittää toimintatapoja.

Vuotta 2020 varten valmisteltiin ensimmäistä kertaa tarkastussuunnitelma koskien sisäisen turvallisuuden viranomaisia. Keskeisiä valvottavia kohteita ovat kuluvana vuonna osoitusvelvollisuuden ja vaikutustenarvioinnin toteuttaminen, paljon kysymyksiä herättänyt kasvokuvanvertailuteknologian käyttö sekä osa toimialakohtaisten henkilötietolakien oikeudellisista innovaatioista. Suunnitelmassa on huomioitu myös sisäiseen turvallisuuteen liittyvien EU-tietojärjestelmien valvonta ja tarkastukset niitä koskevien erityissäännösten mukaisesti. Jatkossa tarkastussuunnitelma päivitetään vuosittain.

Jari Råman
apulaistietosuojavaltuutettu

Lue lisää:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Uudistusten vuosi 2019
Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus: Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa
Tietosuojatyön painopisteitä
Henkilöstö ja talous
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (pdf)