Hoppa till innehåll

Ett lagförslag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin lämnades till riksdagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 14.24
Pressmeddelande
sähkölinja ja kulutuskäyrät

För industri som förbrukar mycket el föreslås ett stöd för att ersätta de indirekta kostnader för utsläppshandeln som ingår i elpriset. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om stödet till riksdagen den 31 mars 2022. Lagen avses träda i kraft sommaren 2022.

Syftet med den föreslagna lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin är att förebygga risken för så kallat koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer klimatneutral. 

Storleken på det stöd som betalas bestäms bland annat utifrån priset på en utsläppsrätt och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktionsvolym. Av det stöd som beviljats ska minst 50 procent användas för utvecklingsåtgärder som främjar klimatneutralitet. Stödet fungerar således som ett incitament för industrin att ta fram och genomföra lösningar som främjar klimatneutralitet. 

Elektrifieringsstödet kan beviljas verksamhetsutövare 2022–2026. I tilläggsbudgetpropositionen för 2022 föreslås ett anslag på 87 miljoner euro för det ändamålet. I planen för de offentliga finanserna för 2023–2026 ska det reserveras 150 miljoner euro per år för elektrifieringsstödet. Den största branschen som omfattas av stödet är skogsindustrin, men även metallindustrin och den kemiska industrin är betydande branscher.

Med koldioxidläckage avses en potentiell ökning av de totala globala utsläppen av växthusgaser, när företag flyttar eller anlägger produktion utanför Europeiska unionen och dess system för handel med utsläppsrätter. 

I utsläppshandelsdirektivet har risken för koldioxidläckage beaktats på två olika sätt. De aktörer som hör till systemet ersätts för de direkta kostnaderna för utsläppshandeln genom att de tilldelas gratis utsläppsrätter. Enligt direktivet ska indirekta kostnader som orsakas av utsläppshandeln ersättas genom ekonomiska åtgärder som tas i bruk nationellt. 

Vid budgetförhandlingarna hösten 2020 kom regeringen överens om att ett elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin ska tas i bruk. Vid halvtidsöversynen våren 2021 enades regeringen om preciseringar i fråga om elektrifieringsstödet. Regeringen fastställde att 25 procent av de indirekta kostnaderna årligen ska ersättas till stödmottagarna, dock så att stödsystemets årliga kostnad inte får överstiga 150 miljoner euro. 

Elektrifieringsstödet har beretts som ett stöd i överensstämmelse med Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd inom utsläppshandeln. Genom den nya lagen upphävs den lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som trädde i kraft 2017. Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. För att stödsystemet ska kunna införas krävs det att Europeiska kommissionen har godkänt det.

Utöver den föreslagna lagens bestämmelser om användningen av stödet är det meningen att det med stöd av lagen ska utfärdas en förordning av statsrådet om elektrifieringsstödet till den energiintensiva industrin.

Ytterligare information:
Anna-Maija Sinnemaa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7303

Tillbaka till toppen