Rättsakten om digitala tjänster och dataombudsmannens behörighet i tillsynen av onlineplattformar

EU:s rättsakt om digitala tjänster (DSA) innehåller bestämmelser om skyldigheter för tillhandahållare av digitala tjänster, såsom onlineplattformar, för att förbättra transparensen och säkerheten i tjänsterna. Rättsakten började tillämpas 17.2.2024. I Finland har tillsynen av iakttagandet av rättsakten om digitala tjänster delats mellan Traficom, dataombudsmannens byrå och konsumentombudsmannen.

Rättsakten om digitala tjänster förutsätter att onlineplattformarna ser till reklamen och rekommendationssystemen är transparenta och att de beaktar sina minderåriga användare. Rättsakten om digitala tjänster tillämpas på verksamhet som bedrivs av tillhandahållare av digitala tjänster, såsom onlineplattformar och marknadsplatser.

Dataombudsmannen övervakar igenkännligheten för ideell och social reklam, transparensen i onlinereklam och rekommendationssystemen och skyddet av minderåriga på webbplattformarna.

Det finns bestämmelser om dessa skyldigheter för onlineplattformar i artiklarna 26–28 i rättsakten om digitala tjänster.

Ideell och social reklam

Reklam som visas på onlineplatformar ska ha följande lättidentifierbara uppgifter:

  • information om innehållet är reklam
  • den aktör för vars räkning reklam visas
  • den aktör som betalat reklamen (om den är en annan än den föregående)

Onlinereklam som baserar sig på profilering

På onlineplattformar är det inte tillåtet att rikta reklam utifrån särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsouppgifter, politiska åsikter, etniskt ursprung eller religiös övertygelse. Om tillhandahållaren av en onlineplattform har rimlig visshet om att en användare av tjänsten är minderårig, är det inte tillåtet att på onlineplattformen rikta reklam som baserar sig på utnyttjande av personuppgifter till minderåriga.

Transparensen i onlinereklam och rekommendationssystemen

På onlineplattformarna ska man tydligt och öppet redogöra för de rekommendationssystem som används. I samband med all onlinereklam ska man redogöra för de viktigaste parametrarna med vilka mottagaren av reklam fastställts. Användaren av tjänsten ska ges information om att onlinereklamen baserar sig på användning av parametrar och om det är möjligt att ändra parametrarna.

Skydd av minderåriga online

Rättsakten om digitala tjänster förutsätter att tillhandahållare av onlineplattformar i sina tjänster tryggar minderåriga användares integritet och säkerhet. Minderåriga användare ska beaktas redan i planeringen av onlinetjänsterna.

Tillämpningen och tillsynen av iakttagandet av rättsakten om digitala tjänster

Rättsakten om digitala tjänster gäller alla förmedlingstjänster som erbjuds till EU-området. Också tjänsteleverantörer som är etablerade annanstans ska iaktta regleringen, om de erbjuder tjänster till invånare i EU-området. Regleringen gäller inte till alla delar mikroföretag och små företag.

I Finland övervakas iakttagandet av rättsakten om digitala tjänster i huvudsak av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Konsumentombudsmannen övervakar reklam som företagen riktar till konsumenterna. Europeiska kommissionen övervakar multinationella, mycket stora onlineplattformar och sökmaskiner.

I vilka frågor kan du vara i kontakt med dataombudsmannens byrå?

Det är möjligt att vända sig till dataombudsmannen i ärenden som gäller igenkännligheten för social och politisk reklam och transparensen i rekommendationssystemen. Det är möjligt att vara i kontakt med dataombudsmannen också om tillhandahållaren av en onlineplattform inte sköter barnens integritet och säkerhet i sin tjänst eller om reklam riktas genom att dra nytta av känsliga personuppgifter eller minderårigas personuppgifter.

Mer information:

Om onlineplattformars skyldigheter på Traficoms sidor

Om webbplattformsanvändares rättigheter och skyldigheter på Traficoms sidor

Information om rättsakten om digitala tjänster på kommissionens sidor

Mycket stora onlineplattformar och sökmaskiner på kommissionens sidor

Meddelande 16.2.2024: Nya bestämmelser för digitala tjänster träder i kraft – så förbättras användarens ställning

Meddelande 12.1.2024: Nya skyldigheter för digitala aktörer ‒ säkrare och öppnare onlinetjänster som mål