När du inte vill att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa situationer rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, om du inte alls vill att dina uppgifter behandlas.

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlas in personuppgifter om dig, kallas för personuppgiftsansvarig.

Du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

I vissa fall kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Begränsning innebär att den personuppgiftsansvarige får behandla dina uppgifter enbart

 • med ett samtycke av dig
 • för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
 • på grund av ett allmänt intresse
 • för att skydda en annan persons rättigheter.

Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter i dessa situationer:

 • Uppgifterna är felaktiga enligt dig.
 • Dina uppgifter behandlas i strid med lag, men du vill inte att de avlägsnas i sin helhet.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dina uppgifter för det ursprungliga syftet, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Du har gjort en invändning mot behandling av dina uppgifter (begärt att de inte alls behandlas), men det slutliga beslutet är fortfarande föremål för prövning.

Om den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige i mån av möjlighet underrätta alla dem till vilka uppgifter tidigare överlåtits om begränsningen. Du kan begära att den personuppgiftsansvarige underrättar dig om till vem uppgifterna överlåtits.

Du kan göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter

I vissa situationer kan du också göra en invändning mot behandling av dina personuppgifter, det vill säga begära att dina uppgifter inte behandlas alls.

En invändning är möjlig, om den personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter på grund av ett allmänt intresse eller den offentliga makten eller utifrån ett berättigat intresse. Det handlar om ett berättigat intresse till exempel då dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Du kan göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter, om du har ett särskilt skäl till detta, vilket anknyter till din personliga situation. Om det handlar om direktmarknadsföring, behöver du dock inte motivera din invändning.

Gör så här

Framför en begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

 • vill du begränsa eller göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter
 • motivering till begränsningen av eller invändningen mot behandlingen, förutom om det handlar om direktmarknadsföring
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäran är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att tillmötesgå din begäran. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter