Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden per telefon

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen via våra elektroniska blanketter:

Anmälan till dataombudsmannen

Anmälan om personuppgiftsincident

Vår dataskyddspraxis

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar

Justitieministeriets skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå.

Skicka skyddad e-post via justitieministeriet tjänst

Läs anvisningen om sändning av skyddad e-post (pdf) innan du tar i bruk tjänsten.

Att skicka bifogade filer

Vi rekommenderar inte att filer skickas som bilagor till e-postmeddelanden. I stället för att skicka handlingar som bilagor bör handlingarnas innehåll i regel inkluderas i e-postmeddelandets meddelandefält.

Tillåtna filformat är:

  • 1997–2022 DOCX, PPTX och XLSX
  • PDF
  • ODF
  • Bildfiler: JPEG, GIF, PNG, TIFF
  • Ljudfiler: WAV, AAC, MP3
  • Videofiler: H.264 MP4
  • ASCII ISO 8859-1 Latin 1-textfiler

Om du använder andra format för bilagor kan bilagan inte alltid läsas. Storleken av ett e-postmeddelande jämte bifogade filer kan vara högst 20 megabyte (Mb). Större bifogade filer (upp till 400 megabyte) bör skickas som säker e-post. Man ska komma överens om att skicka bifogade filer som är större än 400 megabyte separat samt om att skicka handlingar med hjälp av USB-minnen, DVD-skivor eller andra motsvarande datamedier.

Besök hos dataombudsmannens byrå

Vi ber våra kunder att i första hand uträtta ärenden per e-post, post eller telefon. Om ärendet inte kan skötas per e-post eller telefon, ber vi att en mötestid bokas på förhand.

Registratorskontoret betjänar från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Vår telefonrådgivning betjänar tisdag till torsdag kl. 9.00–11.00.

Våra kunder kan vid behov komma med handlingar till entrétjänsten. Handlingarna levereras från entrétjänsten till dataombudsmannens byrå. Om kunden vill ha ett intyg över att handlingen mottagits, levereras mottagningsbeviset till kunden i efterhand per post eller e-post. Mottagningsbeviset ska ombes separat.

Registratorskontor

Telefonrådgivning

Nätblanketter

Begäran om handlingar

En begäran om handling ska sändas skriftligt till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi eller PB 800, 00531 Helsingfors.

Dataombudsmannens byrås handlingar är i regel offentliga. Handlingar kan dock från fall till fall vara delvis eller helt sekretessbelagda. Beslut om sekretess fattas separat i respektive ärende. Dataombudsmannens byrå bistår kunder vid behov i specificering av handlingar.

I beskrivningen av handlingars offentlighet vid dataombudsmannens byrå berättar vi vilken typ av information dataombudsmannens byrå lagrar och hur du kan begära uppgifter.

För eventuella utlämnanden av handlingar kan en avgift i enlighet med justitieministeriets förordning (988/2022) (på Finlex) och dataombudsmannens byrås beslut (Dnr 2081/01/2019) tas ut.

Begäran om föreläsningar

Byråns sakkunniga föreläser på begäran vid utbildningsevenemang som ordnas av olika intressentgrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. För föreläsningarna tar byrån ut avgifter som fastställts utifrån lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till justitieministeriet.

En begäran om föreläsning ska sändas till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi.

Närmare information om utbildningstjänster ges av inspektör Pirjo Helén, p. 029 566 6731

Föreläsnings-, föredrags- och konsultationsarvoden för dataombudsmannens byrå (PDF, på finska)

Faktureringsanvisningar

De myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriets bokföringsenhet tar emot, behandlar och arkiverar enbart elektroniska inköpsfakturor.

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702459747234

Operatörskod (OpusCapita Group Ab): E204503

FO-nummer: 0245974-7

Momsnummer: FI02459747

Rikta fakturan till dataombudsmannens byrå. Anteckna också tilläggs- och referensuppgifter, som underlättar behandlingen på fakturan, till exempel beställarens namn och konteringskoden.

Dataombudsmannens byrå tar inte emot fakturor som skickas per e-post eller i pappersform. Om du inte har ett system för att skicka nätfakturor, kan du använda statens till vidare gratis nätfaktureringstjänst Basware Supplier Portal för att skapa och skicka nätfakturor. Tjänstens inloggningssida och anvisningar om hur den används finns på adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus.

Vid fakturering av tjänste- och varuupphandling används ett betalningsvillkor på 21 dagar i enlighet med Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling, om man inte har överenskommit om en annan betalningstid.

Tillbaka till toppen