Kontaktuppgifter

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Fax: 029 566 6735

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen via våra elektroniska blanketter:

Anmälan till dataombudsmannen

Anmälan om personuppgiftsincident

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar

Justitieministeriets skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå.

Läs anvisningen om sändning av skyddad e-post innan du tar i bruk tjänsten.

Begäran om handlingar

En begäran om handling ska sändas skriftligt till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi eller PB 800, 00521 Helsingfors.

Begäran om föreläsningar

Byråns sakkunniga föreläser på begäran vid utbildningsevenemang som ordnas av olika intressentgrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. För föreläsningarna tar byrån ut avgifter som fastställts utifrån lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till justitieministeriet.

En begäran om föreläsning ska sändas till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi.

Närmare information om utbildningstjänster ges av inspektör Pirjo Helén, p. 029 566 6731

Föreläsnings-, föredrags- och konsultationsarvoden för dataombudsmannens byrå år 2019 (PDF, på finska)

Faktureringsanvisningar

De myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriets bokföringsenhet tar emot, behandlar och arkiverar enbart elektroniska inköpsfakturor.

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702459747017

Operatörskod (OpusCapita Group Ab): 003710948874

FO-nummer: 0245974-7

Momsnummer: FI02459747

Rikta fakturan till dataombudsmannens byrå. Anteckna också tilläggs- och referensuppgifter, som underlättar behandlingen på fakturan, till exempel beställarens namn och konteringskoden.

Om du inte har tillgång till ett system som producerar e-fakturor, kan för att upprätta och sända e-fakturor använda den avgiftsfria e-fakturatjänst som tillhandahålls av staten.