Den personuppgiftsansvariges register över behandling

En organisation har en skyldighet att upprätta en skriftlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter. Denna beskrivning kallas för register över behandling.

Skyldigheten att upprätta ett register gäller alla organisationer med över 250 arbetstagare. En mindre organisation ska upprätta ett register om

  • behandling av personuppgifter, som ligger på organisationens ansvar, sannolikt äventyrar den registrerades rättigheter och friheter
  • behandlingen av personuppgifter i organisationen inte är sporadisk eller
  • uppgifter som hör till särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter som gäller brottmålsdomar eller förseelser behandlas i organisationen.

När vissa uppgifter som gäller behandling av personuppgifter utförs av en annan organisation för den personuppgiftsansvariges räkning, ska personuppgiftsbiträdet i fråga beskriva behandlingsåtgärderna för egen del. I så fall kan den personuppgiftsansvarige till registret foga ett referat som utarbetas av biträdet i den utsträckning som den gäller behandling av uppgifter som ligger på den personuppgiftsansvariges ansvar.

Modellunderlag för den personuppgiftsansvarige: register över behandling (Excel, 20 kB)

Det register som upprättas av den personuppgiftsansvarige ska innehålla alla följande uppgifter