När du vill granska dina uppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska informera dig om huruvida den behandlar personuppgifter som gäller dig.

Du har möjlighet att granska vilka personuppgifter som gäller dig olika personuppgiftsansvariga behandlar.  På så sätt kan du säkerställa att uppgifterna om dig är korrekta.

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlar in personuppgifter om dig, kallas för personuppgiftsansvarig.

En personuppgiftsansvarig ska ge dig en kopia av personuppgifter om dig, vilka den behandlar. Kopian är i utgångspunkten avgiftsfri. Om du begär flera kopior, kan den personuppgiftsansvarige ta ut avgifter för dessa, vilka täcker de uppkomna kostnaderna.

Du har rätt att få information av den personuppgiftsansvarige också om följande omständigheter:

 • varifrån dina personuppgifter har skaffats
 • varför de behövs
 • hur länge de behövs
 • har dina personuppgifter överlåtits eller avses de överlåtas – om ja, till vem
 • har dina uppgifter överförts till områden utanför EU – om ja, hur har de skyddats
 • används automatiskt beslutsfattande i behandlingen av uppgifterna – om ja, vad betyder det
 • hur du kan utöva dina rättigheter i anknytning till personuppgifterna.

Du kan få dessa uppgifter på papper, elektroniskt i en allmänt använd filform eller muntligen.

Gör så här

Framför begäran om inspektion direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

 • vilka uppgifter du vill granska
 • om du vill granska alla dina uppgifter eller uppgifter enbart från vissa tidsperioder
 • i vilket format du vill ha uppgifterna
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter

Läs mer om hur du kan granska vilka personuppgifter som gäller dig olika myndigheter behandlar:  Kontrollera uppgifter som den behöriga myndigheten behandlar