När du vill avlägsna dina uppgifter

I vissa situationer kan du begära att den personuppgiftsansvarige avlägsnar personuppgifter som gäller dig.

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlar in personuppgifter om dig, kallas för personuppgiftsansvarig.

Den personuppgiftsansvarige måste avlägsna dina personuppgifter i dessa fall:

 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dina uppgifter för det ursprungliga syftet.
 • Du återkallar ett samtycke som du gett, och ingen laglig grund föreligger för behandlingen av dina uppgifter.
 • Du gör en invändning mot behandling av dina uppgifter, och ingen motiverad orsak föreligger för behandlingen.
 • Du gör en invändning mot behandlingen av dina uppgifter i direktmarknadsföring.
 • Dina uppgifter har behandlats i strid med lagen.
 • Dina uppgifter ska avlägsnas utifrån lagstiftningen.
 • Dina uppgifter har samlats in utifrån ett samtycke av din vårdnadshavare i samband med tillhandahållande av informationssamhällstjänster. Med informationssamhällstjänster avses till exempel nätbutiker och sociala medier.

Den personuppgiftsansvarige är dock inte tvungen att avlägsna dina personuppgifter, om de på motiverade grunder är nödvändiga för följande syften:

 • yttrandefriheten och spridning av information
 • efterlevnad av lagen
 • utövande av offentlig makt som ankommer på den personuppgiftsansvarige
 • ett allmänt intresse – till exempel arkivering, forskning eller statistikföring
 • fastställande, framläggande eller försvarande av rättsliga anspråk.

Det är avgiftsfritt att avlägsna uppgifter. Om begäran om avlägsnande är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller vägra att utföra begäran.

Om den personuppgiftsansvarige avlägsnar dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige i mån av möjlighet underrätta alla dem till vilka uppgifter tidigare överlåtits om avlägsnandet. Du kan begära att den personuppgiftsansvarige underrättar dig om till vem dina uppgifter överlåtits.

Gör så här

Lägg fram din begäran om avlägsnande direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

 • de uppgifter som ska avlägsnas
 • motiveringarna till avlägsnandet
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att avlägsna dina uppgifter. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter