Anmälan till dataombudsmannen

När det handlar om dina egna rättigheter

Dataskyddsrättigheterna hjälper dig att hantera dina egna uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, var alltid först i kontakt med det företag eller den organisation som behandlar dina personuppgifter, det vill säga den personuppgiftsansvarige. Om den personuppgiftsansvarige har ett dataskyddsombud, kan du framföra din begäran till ombudet.

Den personuppgiftsansvarige ska besvara din begäran utan oskäligt dröjsmål och senast inom en hel kalendermånad. Om den personuppgiftsansvarige inte har för avsikt att tillmötesgå din begäran, ska den motivera sin vägran i sitt svar.

Om en personuppgiftsansvarig vägrar att tillmötesgå din begäran och du anser att grunder inte föreligger för vägran, kan du kontakta dataombudsmannen. Dataombudsmannen kan i vissa fall förordna att den personuppgiftsansvarige tillmötesgår din begäran.

Målsättningen är att anhängiggjorda ärenden ska behandlas inom ett år. Handläggningstiden för enskilda ärenden varierar dock beroende på ärendets art och de ytterligare utredningar som krävs.

Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

​​​​​​​

Svara på följande frågor och du kommer till en sida där du får information om dataombudsmannens möjligheter att hjälpa dig i ditt ärende. Detta test är gjort för att hjälpa dig. Dina svar sparas inte.

Gå till frågorna

Har du upptäckt ett missförhållande i behandlingen av personuppgifter?

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna.

Detta kan innebära till exempel att

  • ingen lagenlig grund föreligger för behandlingen av personuppgifter
  • personuppgifter behandlas i för stor utsträckning sett till syftet för behandlingen.

Utifrån din anmälan prövar dataombudsmannens byrå nödvändiga åtgärder. Om ärendet gäller behandlingen av dina personuppgifter, meddelar vi till dig hur ärendet framskrider och hur det avgörs. I övriga fall är vi i kontakt med dig enbart av synnerliga skäl.​​​​​​​

Om du vill kan du lämna in en anmälan med blanketten anonymt genom att låta bli att fylla i dina kontaktuppgifter på blanketten. Vänligen notera att om du lämnar in en anmälan anonymt kan vi inte kontakta dig om eventuellt avgörande i ärendet.

Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

Svara på följande frågor och du når en sida där du får information om dataombudsmannen har möjlighet att hjälpa dig i ärendet. Detta test är gjort för att hjälpa dig. Dina svar sparas inte.

Gå till frågorna