Anmälan till dataombudsmannen

När det handlar om dina egna rättigheter

Dataskyddsrättigheterna hjälper dig att hantera dina egna uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, var alltid först i kontakt med det företag eller den organisation som behandlar dina personuppgifter, det vill säga den personuppgiftsansvarige.

Om en personuppgiftsansvarig vägrar att tillmötesgå din begäran och du anser att grunder inte föreligger för vägran, kan du kontakta dataombudsmannen. Dataombudsmannen kan i vissa fall förordna att den personuppgiftsansvarige tillmötesgår din begäran.

Målsättningen är att anhängiggjorda ärenden ska behandlas inom ett år. Handläggningstiden för enskilda ärenden varierar dock beroende på ärendets art och de ytterligare utredningar som krävs.

Läs mer: Har dina dataskyddsrättigheter kränkts?

När det handlar om ett annat missförhållande i behandlingen av personuppgifter

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna.

Ett missförhållande kan innebära till exempel att ingen laglig grund föreligger för behandlingen av personuppgifter eller att personuppgifter behandlas i för stor utsträckning sett till behandlingens syfte.

Läs mer: Har du upptäckt ett missförhållande i behandlingen av personuppgifter?