Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens uppgifter

 • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utföra utredningar och granskningar
 • påföra administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • Ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervaka behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheteroch anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • ta emot anmälningar om dataskyddsombud
 • ta emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedöma förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänna uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntra ibruktagandet av certifieringar, ackreditera certifieringsorgan och återkalla beviljade certifikat
 • företräda Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen
 • samarbeta med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
Tillbaka till toppen