Anmälan om personuppgiftsincident

Behandlingens syfte

En personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten, om incidenten kan äventyra fysiska personers rättigheter och friheter. I Finland verkar dataombudsmannens byrå som tillsynsmyndighet.

En personuppgiftsincident ska anmälas till dataombudsmannens byrå utan oskäligt dröjsmål och i mån av möjlighet inom 72 timmar från det att den personuppgiftsansvarige blivit medveten om personuppgiftsincidenten.

Vår dataskyddspraxis: E-tjänster hos dataombudsmannens byrå

Använd skyddad e-post vid behov

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post. Justitieministeriets tjänst för att skicka skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå.

Justitieministeriets tjänst för sekretessbelagda meddelanden

Hänvisa till den blankett du tidigare skickat i meddelandets rubrik, till exempel: Anmälan om personuppgiftsincident – organisationens namn – sändningsdag för blanketten

Innan du använder tjänsten, läs också anvisningen om sändning av skyddad post (pdf).