Utplåning av personuppgifter eller begränsning av behandlingen

I vissa situationer ska den behöriga myndigheten på eget initiativ avlägsna uppgifterna om dig.

Det är nödvändigt att avlägsna personuppgifterna om

  • behandlingen inte är nödvändig för skötsel av den behöriga myndighetens lagstadgade uppgift
  • uppgifterna behandlas i strid med ändamålet
  • de behandlade uppgifterna inte är lämpliga och nödvändiga för behandlingsändamålet
  • de behandlade uppgifterna inte är korrekta och uppdaterade med beaktande av ändamålet för behandlingen
  • särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i strid med förutsättningarna för behandling av dem

I vissa situationer ska användningen av personuppgifterna begränsas i stället för att avlägsnas. Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen av uppgifterna om du bestrider uppgifternas korrekthet och det inte kan fastställas huruvida de är korrekta eller om personuppgifterna måste bevaras som bevisning.

I synnerhet ska behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att uppgifterna utplånas, om det i ett specialfall finns motiverade skäl att tro att utplåning av uppgifterna skulle skada dina berättigade intressen. I ett sådant fall får de begränsade uppgifterna endast behandlas för det ändamål, som hindrade utplåning av dem.