Uppgiftsminimering

Personuppgifter får behandlas enbart då det är nödvändigt med tanke på behandlingens syfte.

De personuppgifter som ska behandlas ska vara

  • korrekta, det vill säga att de insamlade uppgifterna ska vara sådana med vilka det fastställda användningsändamålet kan uppfyllas
  • väsentliga, det vill säga att de insamlade personuppgifterna ska ha ett tydligt samband med det definierade användningsändamålet och
  • avgränsade, det vill säga nödvändiga för det fastställda användningsändamålet för personuppgifterna.

Det är inte tillåtet att samla in eller behandla personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för användningsändamålet.

För att bedöma den rätta mängden personuppgifter, ska orsaken till att personuppgifterna i fråga behövs tydligt kunna identifieras. Med användningsändamålet är det möjligt att definiera vilka personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige ska bedöma och motivera uppgifternas nödvändighet, då en registrerad utövar sina dataskyddsrättigheter, såsom rätten att korrigera eller radera uppgifter eller att göra en invändning mot behandlingen.

Nödvändigheten av personuppgifter ska bedömas vad gäller alla registrerade, men också vad gäller enskilda registrerade. Till exempel information om en livsmedelsallergi kan vara nödvändig för en enskild registrerad eller en portion mat då personuppgifter behandlas i samband med serveringstjänster.

Den risk som är anknuten till behandling av personuppgifter kan minskas genom att minimera den mängd personuppgifter som behandlas, till exempel genom att pseudonymisera och anonymisera personuppgifter.

Lagringstiden för personuppgifter ska hållas maximalt kort, och personuppgifter ska inte lagras för säkerhets skull.  Personuppgifter får behandlas enbart då syftet för behandlingen inte kan uppnås på andra sätt.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att dataskyddsbestämmelserna följs så länge som den lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter. Kravet på uppgiftsminimering är nära förknippat med principen om begränsning av lagringen.