Har du underrättats om behandlingen av dina uppgifter?

Du har rätt att få information om för vilket syfte dina personuppgifter samlas in och hur de behandlas.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlar in personuppgifter, kallas för personuppgiftsansvarig. Till exempel din arbetsgivare, din bank och aktörer som samlar in uppgifter om dig på Internet är personuppgiftsansvariga för uppgifter som gäller dig.

När en personuppgiftsansvarig innehar personuppgifter om dig, ska den underrätta dig bland annat om

  • vem den personuppgiftsansvarige är
  • varför dina personuppgifter behövs
  • hur länge dina personuppgifter behövs
  • huruvida dina personuppgifter överlåts vidare
  • hur du kan utöva dina rättigheter i anknytning till personuppgifterna.

I allmänhet ger den personuppgiftsansvarige information om denna behandling skriftligen. Du hittar ofta också information på den personuppgiftsansvariges webbplats.

Om du ger dina personuppgifter direkt till den personuppgiftsansvarige till exempel på en blankett, ska den personuppgiftsansvarige genast ge dig information om behandlingen av denna.

En personuppgiftsansvarig kan få personuppgifter om dig också från andra källor än av dig själv. I så fall ska den personuppgiftsansvarige i allmänhet ge dig information om behandlingen av sådana uppgifter senast inom en månad.