Publikationer

Behandling av personuppgifter i föreningsverksamhet

Gamla publikationer (förenliga med personuppgiftslagen)

På denna sida finns guider som dataombudsmannens byrå publicerat tidigare. Guiderna har uppdaterats innan tillämpningen av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning började 25.5.2018, och det har inte kontrollerats om de är förenliga med dataskyddsförordningen.

Information om de rättigheter och skyldigheter som EU:s dataskyddsförordning medför finns i andra avsnitt på vår webbplats.

Behandling av klientuppgifter inom socialvården

Dataskyddsguide om registerforskning till forskare och registeransvariga som behandlar uppgiftsframställningar

Dataskydd och vetenskaplig forskning med avseende på personuppgiftslagen

Om utlämnande av personuppgifter ur myndigheternas personregister

Tillstånd av myndighet att utlämna sekretessbelagda personuppgifter ur personregister

Gör upp ett databokslut

Insamlande av personuppgifter vid enkäter angående självutvärdering av utbildning

Lärdomsprov och dataskydd

Arbetslivets dataskydd whistleblowing