När dina personuppgifter behandlas i Schengens informationssystem eller i informationssystemet för viseringar

Schengens informationssystem (SIS) och EU-ländernas gemensamma informationssystem för viseringar (VIS) är informationsutbytessystem som används som ett verktyg för myndigheternas samarbete och till hjälp till exempel vid gränskontroller. Schengens informationssystem används till exempel i samarbetet mellan polisen, tullen, gränsbevakningen och de rättsliga myndigheterna. På denna sida hittar du information om hur dina personuppgifter behandlas i Schengens informationssystem och i informationssystemet för viseringar och hur du kan använda dina rättigheter som registrerad vad gäller dina uppgifter i informationssystemen.

Schengens informationssystem (SIS)

Schengens informationssystem (SIS II) är ett system som hjälper i sökandet efter efterlysta och försvunna personer. Informationssystemet kan också användas för hemliga eller särskilda kontroller av personer och föremål.

I Schengens informationssystem kan varje medlemsstat föra in uppgifter om personer som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om till exempel polisutredning eller en rättegångsförhandling.

Personuppgifterna i databasen

Personuppgifterna lagras i en central databas som upprätthålls av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). Uppgifterna finns sedan tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter och gränskontrollmyndigheter i Schengenländerna.

En medlemsstat kan också lägga in uppgifter om personer som inte är Schengenmedborgare och som enligt beslut av landets myndighet eller domstol ska nekas inresa i Schengenområdet. Sådana uppgifter blir tillgängliga för myndigheter som har behörighet att bevilja visum och uppehållstillstånd. Dessutom har myndigheter som ansvarar för registreringen av fordon i Schengenländerna tillgång till uppgifter om stulna eller försvunna fordon som lagts in i systemet.

Läs mer om SIS II-informationssystemet på eu-LISA:s webbplats (på engelska)

Behandlingen av uppgifter övervakas av europeiska datatillsynsmannen och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över behandlingen av uppgifterna i Schengens informationssystem delas mellan europeiska datatillsynsmannen och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. Europeiska datatillsynsmannen ansvarar för tillsynen av den centrala databasen och de nationella dataskyddsmyndigheterna ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i Schengens informationssystem korrekt. Detta innebär att dataombudsmannens byrå övervakar de finska myndigheternas behandling av uppgifterna i Schengens informationssystem.

Läs mer om övervakningen av behandlingen av uppgifterna i SIS II-systemet på europeiska datatillsynsmannens webbplats (på engelska)

De registrerades rättigheter

Du som är registrerad har rätt att få reda på om det finns uppgifter om dig i Schengens informationssystem. Du har också rätt att begära att de uppgifter om dig som finns i Schengens informationssystem ska rättas eller raderas eller att deras behandling begränsas. För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till Polisstyrelsen, den ansvariga myndigheten i Finland för behandlingen av personuppgifterna i Schengens informationssystem. Om du är missnöjd med hur din begäran behandlats av Polisstyrelsen har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Mer information om behandling av personuppgifter på polisen webbplats

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå

Informationssystemet för viseringar (VIS)

Informationssystemet för viseringar (VIS) är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

Syftet med VIS är bland annat att underlätta processen för ansökning av visum samt att underlätta gränskontroller inom EU och att förhindra visumshopping och bedrägerier. VIS innehåller personuppgifter som samlats in och registrerats i samband med visumansökningsprocessen. Utöver de personuppgifter som angetts i visumansökan registreras även exempelvis sökandens fingeravtryck och ansiktsfoto.

Personuppgifterna lagras i en central databas

Uppgifter lagras i en central databas som förvaltas av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). Aktörer som utfärdar visum och personal vid gränskontroller har åtkomst till uppgifterna. Under vissa förutsättningar kan även andra myndigheter få åtkomst till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål. I Finland ansvarar utrikesministeriet för behandlingen av uppgifterna i VIS.

Läs mer om VIS-systemet på eu-LISA:s webbplats (på engelska)

Behandlingen av uppgifter om visum övervakas av europeiska datatillsynsmannen och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över behandlingen av uppgifterna i VIS delas mellan europeiska datatillsynsmannen och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. Europeiska datatillsynsmannen ansvarar för tillsynen av den centrala databasen och de nationella dataskyddsmyndigheterna ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i VIS-informationssystemet korrekt. Detta innebär att dataombudsmannens byrå övervakar de finska myndigheternas behandling av uppgifterna i VIS-informationssystemet.

Läs mer om övervakningen av behandlingen av uppgifterna i SIS II-systemet på europeiska  datatillsynsmannens webbplats (på engelska)

De registrerades rättigheter

Du som är registrerad har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig finns i VIS-informationssystemet. Du har också rätt att begära att de uppgifter om dig som finns i VIS-informationssystemet ska rättas eller raderas eller att deras behandling begränsas. För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till utrikesministeriet, den ansvariga myndigheten i Finland för behandlingen av personuppgifterna i VIS-informationssystemet. Om du är missnöjd med hur din begäran behandlats av utrikesministeriet kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå