Dataskyddsprinciper

Dataskyddsprinciperna ska alltid följas vid behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska också kunna visa att dataskyddsprinciperna tillgodoses effektivt i behandlingen av personuppgifter.

Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter

  • behandlas på ett lagligt, korrekt och transparent sätt gentemot den registrerade.
  • samlas in och behandlas för ett visst, uttryckligt och lagligt syfte
  • samlas in endast i den utsträckning som är nödvändigt med tanke på syftet för behandlingen av personuppgifter
  • alltid uppdateras vid behov: inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål
  • lagras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas
  • behandlas konfidentiellt och säkert.

Alla åtgärder som gäller personuppgifter, från planering och insamling till behandling och radering av personuppgifter utgör behandling av personuppgifter. Dataskyddsprinciperna ska iakttas under hela livscykeln för behandlingen av personuppgifter.

Via länkarna nedan hittar du närmare information om dataskyddsprincipernas innebörd.

Läs mer om ansvarsskyldigheten