Dataombudsmannens byrå övervakar dina dataskyddsrättigheter

Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån arbetar dataombudsmannen och två biträdande ombudsmän samt cirka 40 sakkunniga.

Anu Talus har varit dataombudsman sedan 1.11.2020. Biträdande dataombudsmannen Jari Råman utnämndes fr.o.m. 1.5.2019.

Dataombudsman och biträdande ombudsmän är självständiga och oberoende i sin verksamhet. De utnämns av statsrådet för fem års ämbetsperiod.

Påföljdskollegiet

Dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen bildar ett påföljdskollegium som har till uppgift att påföra administrativa påföljdsavgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Dataombudsmannen är ordförande för kollegiet.

Läs mer om administrativa påföljdsavgifter och andra korrigerande befogenheter.

Sakkunnignämnden

Sakkunnignämnden vid dataombudsmannens byrå har till uppgift att på dataombudsmannens begäran ge utlåtanden om betydande frågor gällande tillämpning av lagstiftning om behandling av personuppgifter. Nämnden kommer att utnämnas år 2020.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter, var och en med en personlig ersättare. Medlemmarna i nämnden är sakkunniga utanför dataombudsmannens byrå. Därutöver kan nämnden vid behov höra andra sakkunniga.

Statsrådet tillsätter nämnden för en mandatperiod på tre år.