Dataskydd är en framgångsfaktor

Dataombudsmannens byrå tryggar rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter. Dataskydd är en framgångsfaktor för oss: för enskilda individer innebär det bättre skydd av personuppgifter och möjligheten att hantera sina egna uppgifter, för företag en konkurrensfördel som uppkommer ur ansvarsfull verksamhet.

Byrån är en självständig och oberoende myndighet med cirka 40 anställda experter. Dataombudsmannen Reijo Aarnio har varit dataombudsman sedan 1997. Våren 2019 utnämns dessutom två biträdande dataombudsmän vid byrån. Dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen utnämns av statsrådet.

Vår verksamhetsidé:
friheten att göra självständiga val med utnyttjande av gemenskapens kraft och med yrkeskunskap på ett förebyggande och handledande sätt
 

Hörnstenarna för vår strategi:
framförhållning och prioritering, kompetens, informationsstyrning och samarbete
 

Våra värden:
gemenskap, rättvisa och oberoende, tidsenlighet, kreativitet, öppenhet och begriplighet
 

Våra mål 2017‒2020
 

 • Vi främjar rätten till skyddet av integritet och medborgarnas förtroende för öppen behandlingen av personuppgifter i samhället som ständigt digitaliseras.
 • Vi implementerar framgångsrikt målen i och effekterna av det förnyade dataskyddet i den nationella lagstiftningen och myndighetsverksamheten.
 • Vi påverkar förebyggande incidenter i anslutning till behandlingen av personuppgifter.
 • Vi främjar medvetenheten om rättigheterna och skyldigheterna när det gäller dataskydd hos medborgare, personuppgiftsansvariga och behandlare av uppgifterna.
 • Vi främjar utvecklingen av EU:s digitala inre marknad.

Dataombudsmannens uppgifter

Dataombudsmannens byrå övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheter.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att bland annat

 • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utföra utredningar och granskningar
 • påföra administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • Ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervaka behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheteroch anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • ta emot anmälningar om dataskyddsombud
 • ta emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedöma förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänna uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntra ibruktagandet av certifieringar, ackreditera certifieringsorgan och återkalla beviljade certifikat
 • samarbeta med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka
 • delta i Europeiska dataskyddsstyrelsensverksamhet och beslutsfattande och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.