Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå är en sakkunnigorganisation med cirka 40 anställda. Byrån är en självständig och oberoende myndighet.
Dataombudsmannens byrå grundades år 1987. Reijo Aarnio har varit dataombudsman sedan 1.11.1997. Dataombudsmannen utnämns av statsrådet.

Dataombudsmannens uppgifter

Dataombudsmannens byrå övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheter.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att bland annat

 • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utföra utredningar och granskningar
 • påföra administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • Ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervaka behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheteroch anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • ta emot anmälningar om dataskyddsombud
 • ta emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedöma förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänna uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntra ibruktagandet av certifieringar, ackreditera certifieringsorgan och återkalla beviljade certifikat
 • samarbeta med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka
 • delta i Europeiska dataskyddsstyrelsensverksamhet och beslutsfattande och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.