Dataombudsmannens byrå övervakar dina dataskyddsrättigheter

Dataombudman är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån arbetar dataombudsman och två biträdande ombudsmän samt cirka 40 sakkunniga.

Dataombudsmannen Reijo Aarnio har varit dataombudsman sedan 1997. Biträdande dataombudsmän Jari Råman och Anu Talus utnämndes fr.o.m. 1.5.2019.

Dataombudsman och biträdande ombudsmän är självständiga och oberoende i er verksamhet. De utnämns av statsrådet för fem års ämbetsperiod.

 

Dataombudsmannens uppgifter

 • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utföra utredningar och granskningar
 • påföra administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • Ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervaka behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheteroch anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • ta emot anmälningar om dataskyddsombud
 • ta emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedöma förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänna uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntra ibruktagandet av certifieringar, ackreditera certifieringsorgan och återkalla beviljade certifikat
 • samarbeta med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Dataombudsmannen företräder Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen.