Berätta om behandlingen för den registrerade

Kraven för informationspraxis för personuppgiftsansvariga fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen. Dataombudsmannens byrå uppmuntrar de olika branscherna att skapa gemensam informationspraxis till exempel som en del av uppförandekodsarbetet.

Informationens begriplighet och transparens

Den personuppgiftsansvarige ska ge den registrerade alla uppgifter som gäller behandlingen av personuppgifter i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form.

Dataskyddsförordningen ålägger personuppgiftsansvariga att bedöma om deras information är begriplig och konsekvent.  Bedömningen borde göras ur den potentiella målgruppens synvinkel. Syftet är att en snittperson i målgruppen får en övergripande och tydlig bild av den helhet som behandlingen av personuppgifter utgör.

Bestämmelserna om principen om transparens ingår i principen om lagenlig och lämplig behandling. Personuppgifter ska behandlas på ett transparent sätt ur den registrerades synvinkel, och den personuppgiftsskyldige ska kunna visa att man förfarit på detta sätt (ansvarsskyldighet).

Läs mer om den registeransvariges ansvarsskyldighet

WP29:s riktlinjer har gett mer detaljerad anvisning och exempel på öppen information.

Läs WP29:s riktlinjer om transparens på finska (pdf)

Vilken information kräver information?

Den registrerade måste informeras bland annat

  • vem registratorn är
  • i vilket syfte den registrerades personuppgifter behövs
  • hur länge personuppgifter behövs
  • om personuppgifter vidarebefordras eller överförs utanför EES-länder
  • hur den registrerade kan utöva sina rättigheter avseende personuppgifter
  • risker för den registrerades rättigheter och frihet

Kolla in tabellen: Information som krävs för informationsskyldigheten (pdf)

Varifrån ska vi starta?

Vilka uppgifter förutsätter informationsplikten?

Bekanta dig med tabellen: De uppgifter som informationsplikten förutsätter (pdf)