När du vill överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

I vissa situationer har du rätt att själv få uppgifter som gäller dig eller att överföra dem till en annan tjänstetillhandahållare.

Tack vare rätten att överföra personuppgifter kan du friare byta tjänstetillhandahållare. Om du vill byta till exempel elbolag, kan det vara till fördel för dig att redan ansamlade uppgifter om dig och din elkonsumtion överförs till detta nya elbolag.

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

En tjänstetillhandahållare som samlar in dina personuppgifter kallas för en personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter som gäller dig själv i ett format som är i allmän användning, så att du kan överlämna dem till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan också begära att en personuppgiftsansvarig överför dina uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om överföringen tekniskt sett är möjlig.

En förutsättning för överföring av personuppgifter är att

  • behandlingen av dessa grundar sig antingen på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige
  • uppgifterna har behandlats med automatisk uppgiftsbehandling
  • uppgifterna gäller dig och tillhandahålls av dig
  • överföringen av uppgifter inte har en skadlig inverkan på tredje parters rättigheter och friheter.

Trots att du överför dina personuppgifter, innebär det inte nödvändigtvis att de avlägsnas från den ursprunglige personuppgiftsansvariges system. Du har dock rätt att begära att den personuppgiftsansvarige avlägsnar dina personuppgifter från sitt register.

Överföring av uppgifter är i de flesta fall avgiftsfri. Om begäran är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Gör så här

Framför en begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

  • vilka uppgifter det handlar om
  • om du vill att den personuppgiftsansvarige överlämnar uppgifterna till dig eller överför dem direkt till en annan personuppgiftsansvarig
  • ditt namn
  • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att överföra dina uppgifter. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter