Vad är en behörig myndighet?

En behörig myndighet är en myndighet som har behörighet att

  • förebygga, avslöja och utreda brott eller föra brott till åtalsprövning
  • åtalspröva eller vidta andra åtgärder som avser åtal för brott
  • döma till straffrättsliga påföljder eller verkställa straffrättsliga påföljder
  • skydda mot eller förhindra hot mot den allmänna säkerheten

Dessutom Försvarsmakten, polisen och Gränsbevakningsväsendet är behöriga myndigheter när de sköter uppgifter som hänför sig till skyddet av den nationella säkerheten.

En behörig myndighet, som behandlar dina personuppgifter kallas för personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige som för uppgifter om dig kan vara exempelvis polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, Försvarsmakten, domstolarna, åklagarna eller Gränsbevakningsväsendet.