Beskrivning av handlingars offentlighet vid dataombudsmannens byrå

I beskrivningen av handlingars offentlighet vid dataombudsmannens byrå berättar vi vilken typ av information dataombudsmannens byrå lagrar och hur du kan begära information.

Beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten

I 28 § lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, informationshanteringslagen) föreskrivs att en informationshanteringsenhet ska för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten (nedan beskrivning av handlingars offentlighet). Beskrivningen av handlingars offentlighet gör det möjligt för medborgarna att bättre identifiera sina begäranden om att få ta del av en handling i enlighet med 13 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (612/1099) (nedan offentlighetslagen).

Beskrivning av handlingars offentlighet ger en översikt över hur dataombudsmannens ärenderegister och datahantering är strukturerade. Av beskrivningen framgår dataombudsmannens datalager, vilka uppgifter som sparas i datalagren och huruvida uppgifterna är öppet tillgängliga med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Beskrivningen innehåller även information om sökord och hur man kan begära information.