Ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige

Behandling av personuppgifter kan ibland vara motiverat på grund av ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part.  En förutsättning för att ett berättigat intresse ska utgöra en behandlingsgrund är att den registrerades intressen och rättigheter beaktas synnerligen noggrant.

Behandling av personuppgifter kan vara förenligt med ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige till exempel då en betydelsefull relation förekommer mellan denne och den registrerade. Detta innebär att den registrerade är till exempel kund hos eller underställd den personuppgiftsansvarige.

Exempel på situationer då ett intresse hos den personuppgiftsansvarige kan vara berättigat och möjliggöra behandling av personuppgifter:

  • vetenskaplig och historisk forskning och statistiska ändamål
  • överföring av personuppgifter av administrativa orsaker inom koncernen.

Berättigade intressen fungerar inte som behandlingsgrund i situationer där myndigheterna behandlar uppgifter i samband med deras uppgifter.

Prioritet för en enskild persons intressen och rättigheter

En enskild persons intressen och rättigheter är i utgångspunkten bättre skyddade än den personuppgiftsansvariges intressen och rättigheter. Personuppgifter får inte behandlas, om en registrerads intressen eller rättigheter väger tyngre än ett intresse hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part. En sådan situation kan föreligga till exempel då den registrerade är ett barn.

Konsekvenserna av den personuppgiftsansvariges berättigade intressen för den registrerades intressen och rättigheter bildar en glidande skala. Berättigade intressen kan variera från betydelselösa till relativt viktiga och till och med tvingande intressen och konsekvenserna för den registrerades intressen och rättigheter kan variera från mer eller mindre avsevärda till allvarliga.

Om den personuppgiftsansvariges intressen är ringa, kan de väga tyngre än den registrerades intressen enbart då deras konsekvenser är ännu mer obetydliga. Å andra sidan kan betydelsefulla och tvingande intressen berättiga till konsekvenser för behandlingen av personuppgifter eller andra intressen och rättigheter för en registrerad, så länge som vissa garantier och åtgärder iakttas.

Huruvida ett intresse kan ses som berättigat, avgörs med ett så kallat jämviktstest. I detta vägs den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts intresse mot den registrerades intressen och rättigheter.

Jämviktstest: fungerar ett berättigat intresse som grund för behandlingen?

Om du är en personuppgiftsansvarig, ska du själv noggrant med ett jämviktstest bedöma om du kan använda ett berättigat intresse som grund för behandling av personuppgifter. Gå igenom testets alla sex faser.

Upprätta också en skriftlig beskrivning av testet, med vilket du vid behov kan visa att verksamheten är förenlig med dataskyddsförordningen. Det är viktigt att du antecknar alla beslutsfaser. Om behandlingens ändamål, karaktär eller sammanhang ändras, ska du göra testet på nytt och uppdatera beskrivningen, så att den motsvarar den nya behandlingen.

Den registrerade kan göra invändningar mot behandlingen av uppgifter

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett allmänt eller berättigat intresse, har den registrerade när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av egna uppgifter. Den registrerade ska underrättas om denna rättighet senast då man är i kontakt med honom eller henne för första gången. Informationen ska ges tydligt och separat från den övriga informationen. Informationssamhällstjänster ska ha en teknisk lösning, med vilken den registrerade automatiskt kan utöva sin invändningsrätt.

Om den registrerade gör invändningar mot behandling av hans eller hennes uppgifter, ska behovet av behandlingen omvärderas. I princip är det i så fall inte längre tillåtet att behandla den registrerades personuppgifter, förutom om

  • du kan visa att det finns en synnerligen viktig eller motiverad orsak till behandlingen, vilken väger tyngre än den registrerades intressen och rättigheter (t.ex. en uppgift som gäller ett allmänt intresse, vilken förutsätter vetenskaplig eller historisk forskning och statistikföring) eller
  • behandling behövs för att uppgöra, framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk.

Personuppgifter får inte längre behandlas för direktmarknadsföring efter en invändning.

Mer information:
Rättigheter då behandlingsgrunden utgörs av ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige