När du vill rätta dina uppgifter

Du har rätt att begära att oprecisa och felaktiga personuppgifter om dig rättas.

Korrekta personuppgifter om dig är en del av ditt rättsskydd. Du har rätt att bli bedömd utifrån rätta uppgifter.

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlar in personuppgifter om dig, kallas för personuppgiftsansvarig.

Om du lägger märke till att det någonstans finns oprecisa eller felaktiga personuppgifter om dig, kan du begära att den personuppgiftsansvarige rättar dem. Korrigering innebär att

  • felaktiga uppgifter kan ändras
  • bristfälliga uppgifter kan kompletteras.

Det är avgiftsfritt att rätta uppgifter. Om en begäran om rättelse är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller vägra att utföra begäran.

Om den personuppgiftsansvarige rättar dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige i mån av möjlighet underrätta alla dem till vilka uppgifter tidigare överlåtits om rättelsen. Du kan begära att den personuppgiftsansvarige underrättar dig om till vem dina uppgifter överlåtits.

Gör så här

Framför begäran om rättelse direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

  • ordagrant den uppgift som ska rättas
  • ordagrant den ändring som du föreslagit
  • motiveringar till de ändringar du föreslagit
  • ditt namn
  • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att rätta dina uppgifter. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter