Hoppa till innehåll

Uträttande av ärenden elektroniskt

Hur ett ärende inleds elektroniskt

Dataombudsmannens byrå använder elektroniska blanketter som fungerar i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris tjänst Turvalomake. Blanketterna fylls i och skickas skyddade till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå använder webblanketter för mottagande av

 • anmälningar om dataskyddsombud
 • anmälningar om personuppgiftsincidenter
 • begäranden om föregående samråd
 • begäranden om utövande av den registrerades rättigheter
 • anmälningar om missförhållanden i behandlingen av personuppgifter

Uppgifter som samlas in sparas inte på blanketten, utan de styrs till dataombudsmannens byrås registratorskontors e-post. Därifrån registreras ärendet i ärendehanteringssystemet.

Med blanketterna kan man inleda ärenden som omfattas av dataskyddsmyndighetens behörighet.

Det är också möjligt att inleda ärenden genom att skicka material till registratorskontoret via skyddad e-post.

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (till exempel uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter per e-post. Du kan sända dem via skyddad e-post.

Att skicka ett sekretessbelagt meddelande: anvisning för kunder (pdf)

Justitieministeriets tjänst för krypterade e-postmeddelanden

Besök på våra webbplatser

Vår webbplats är öppen för alla, och det är inte nödvändigt att registrera sig för att kunna bläddra i webbsidorna. Vi samlar in uppgifter med ovan nämnda blanketter.

Vår behandling grundar sig på

Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse och för att utöva den offentlig makt som hör till dataombudsmannens byrå:

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter utifrån ett allmänt intresse med stöd av den nationella lagstiftningen:

Det finns bestämmelser om ställningen, uppgifterna och behörigheten för dataombudsmannens byrå i:

Vi behandlar personuppgifter i våra e-tjänster men också för att iaktta den lagstiftning som allmänt ska tillämpas på myndighetsverksamhet:

Vad gäller anmälningar som gäller dataskyddsombud behandlar vi personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade plikt som gäller för dataombudsmannen

 • artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
 • artikel 37.7 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som framför en begäran om uppgifter. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag.

Personuppgifter kan lämnas ut också till andra dataskyddsmyndigheter inom EU eller EEA, om vi måste handla ärenden i samarbete med andra dataskyddsmyndigheter inom EU/EEA.

Uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar, såvida detta inte särskilt föreskrivs.

Dina dataskyddsrättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter

I detta avsnitt ger vi information om dina dataskyddsrättigheter i anknytning till e-tjänster till andra delar än vad gäller personuppgifter om dataskyddsombud. Du hittar närmare information om dataskyddsrättigheterna i anknytning till behandling av personuppgifter i avsnittet Behandling av personuppgifter om dataskyddsombud.

Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

 • du har rätt att få veta för vilka syften och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter
 • med denna beskrivning av vår dataskyddspraxis strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande är oklar, har vi inte lyckats uppnå vårt mål. I så fall kan du ställa närmare frågor genom att sända din fråga till dataombudsmannens byrå per e-post (se kontaktuppgifter nedan)
 • närmare information om rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

Rätten till tillgång till uppgifter

Rätten till korrigering av uppgifter

 • om de uppgifter som gäller dig och som vi behandlar är felaktiga, kan du begära att vi rättar dem
 • om vi rättar uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om korrigeringen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut
 • närmare uppgifter om rätten att korrigera uppgifter

Rätten att begränsa behandlingen

 • om du anser att de uppgifter om dig vilka vi behandlat är felaktiga, om de behandlas i strid med lagen eller om du gjort en invändning mot behandlingen av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter
 • i så fall kan vi behandla dina uppgifter enbart
  • med ett samtycke av dig
  • om vi behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
  • på grund av ett allmänt intresse, eller
  • för att skydda en annan persons rättigheter
 • om vi begränsar behandlingen av uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om begränsningen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut
 • närmare uppgifter om rätten till begränsning av behandlingen

Om du så önskar har du rätt att göra en invändning mot vår behandling av personuppgifter. Du kan göra det när som helst utifrån en personlig specifik situation. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om en viktig och motiverad orsak föreligger för behandlingen, vilken väger tyngre än ditt intresse, din rättighet eller din frihet, eller om behandlingen av uppgifter är nödvändig för att framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk. Närmare uppgifter om din rätt till invändning.

Inga beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande fattas vid dataombudsmannens byrå. Dataombudsmannens byrå gör inte profilering utifrån de personuppgifter som den behandlat.

Du kan framföra en begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter till dataombudsmannens byrå per e-post ([email protected]) eller per post (PB 800, 00531 HELSINGFORS).

Beslut av dataombudsmannens byrå kan överklagas hos den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den besvärsanvisning som fåtts från dataombudsmannens byrå. Lagenligheten i den verksamhet som bedrivs av dataombudsmannens byrå övervakas av de högsta laglighetsövervakarna, det vill säga riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern.

Tillbaka till toppen