Har du blivit föremål för automatiskt beslutsfattande?

Du har rätt att kräva att beslut som gäller dig fattas av en människa.

Ibland är det möjligt att beslut som gäller dig behandlas automatiskt. Detta innebär att en människa inte deltar i beslutsfattandet, utan att beslutet fattas maskinellt utifrån dina personuppgifter. Automatiskt beslutsfattande används ibland till exempel i gallringen av kredit- och arbetsansökningar. 

En personuppgift avser en uppgift utifrån vilken du kan identifieras.

Ett företag, en myndighet eller ett samfund som samlas in personuppgifter om dig, kallas för personuppgiftsansvarig.

Automatiskt beslutsfattande är tillåtet om

  • beslutet är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige
  • beslutet har godkänts i en lag som gäller den personuppgiftsansvarige
  • du har ett gett uttryckligt samtycke till detta till exempel med en underskrift eller elektroniskt med certifiering i två steg.

I dessa fall har du åtminstone rätt att kräva att beslut som gäller dig fattas av en människa. Du har rätt att framföra dina ståndpunkt och bestrida beslutet.

Gör så här

Framför en begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Du får närmare uppgifter om vilken som är rätt kanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran vilka åtgärder du vill att den personuppgiftsansvarige vidtar. Du kan till exempel begära att beslut som gäller dig fattas av en människa eller bestrida ett tidigare beslut genom att berätta din ståndpunkt. Du kan också lägga fram att den personuppgiftsansvarige enligt dig inte har någon lagenlig grund för automatiskt beslutsfattande.

Den personuppgiftsansvarige måste svara till dig inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den utsatta tiden tre månader från den ursprungliga begäran. Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att utföra din begäran. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.

Anmälan till dataombudsmannen

Våra kontaktuppgifter