Dataskyddet tryggar dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Behandlingen av personuppgifter ska alltid grunda sig på lagstiftningen. En oberoende myndighet övervakar efterlevnaden av bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Personuppgifter kan vara lagrade till exempel i elektroniska filer, datalager, på papper, i kartotek, i mappar eller i ljud- eller bildinspelningar.

En registrerad är den person som omfattas av en personuppgift.

Med personuppgiftsansvarig avses en person, ett företag, en myndighet eller ett samfund som fastställer syftet och metoderna för behandling av personuppgifter.

Med personuppgiftsbiträde avses en aktör som är utomstående i förhållande till den personuppgiftsansvarige, vilken behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vilken är skillnaden mellan dataskydd och datasäkerhet?

Datasäkerhet är en metod för att genomföra dataskydd. Dess syfte är att skydda informationsmaterial och informationssystem. Dataskydd innebär bland annat organisatoriska och tekniska åtgärder, med vilka man säkerställer informationens konfidentialitet och integritet, systemens användbarhet och tillgodoseendet av den registrerades rättigheter.