När en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter

Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål (i Finlex) förklarar vilka rättigheter du har när en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter vid

  • förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning
  • åtalsprövning och annan åklagarverksamhet som har samband med brott
  • handläggning av brottmål i domstol
  • verkställighet av straffrättsliga påföljder
  • skydd mot eller förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten
  • upprätthållandet av den nationella säkerheten

Du har rätt att

Alla rättigheter kan inte utövas i alla situationer. Situationen påverkas exempelvis av för vilket ändamål dina personuppgifter används och vilken myndighet som använder dem.

Via länkarna ovan hittar du närmare information om när och hur du kan utöva dina rättigheter.