Hoppa till innehåll

Aktör inom psykoterapi påförs administrativ påföljdsavgift för bristfälligt tillgodoseende av klientens granskningsrätt

Utgivningsdatum 4.10.2023 10.03 | Publicerad på svenska 12.10.2023 kl. 17.39
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium har i början av september påfört ett företag som erbjuder psykoterapitjänster en administrativ påföljdsavgift på 1 600 euro. Företaget hade inte meddelat en klient något skäl till att klienten inte kunde få patienthandlingsanteckningarna från sina psykoterapibesök.

En klient hos psykoterapiaktören hade upprepade gånger under 2017–2019 bett att få sina uppgifter. Hen hade inte fått någon förklaring till att hen inte har kunnat få sina uppgifter. Klienten hade framfört sin begäran till psykoterapiaktören både personligen och med hjälp av tredje part.

I sin redogörelse till dataombudsmannens byrå medgav psykoterapiaktören att klienten rätt att få bekanta sig med uppgifterna inte hade tillgodosetts på det sätt som förutsätts i dataskyddsförordningen. Påföljdskollegiet observerade i synnerhet att dataombudsmannens byrå redan år 2020 hade gett handledning till psykoterapiaktören för att besvara klientens begäran. Företaget skickade uppgifterna till klienten i april 2021.

Personuppgiftsansvariga ska besvara registrerades begäranden utan dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran mottagits. Vid behov kan tidsfristen för svar förlängas med högst två månader. Om den personuppgiftsansvariga vägrar uppfylla klientens begäran, ska den personuppgiftsansvarige underrätta klienten om detta inom en månad och motivera sin vägran. 

”Det är viktigt att ge orsakerna till vägran utan dröjsmål så att den som begärt uppgifterna kan vid behov korrigera sin begäran eller lämna ärendet till dataombudsmannens byrå för bedömning”, säger biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa.

Påföljdskollegiet konstaterar att noggrannheten och ansvaret för tillgodoseendet av den registrerades dataskyddsrättigheter är särskild viktiga vid psykoterapitjänster. Klienter hos en psykoterapitjänst kan befinna sig i en sårbar ställning och klarar nödvändigtvis inte av att se till att deras dataskyddsrättigheter tillgodoses.

I synnerhet företagets uppsåtliga agerande och det faktum att klienten lidit skada av företagets förfarande talade för påförandet av påföljdsavgiften. Klientens rättshandlingar hade försvårats på grund av att uppgifterna inte lämnades ut i tid. Klienten hade också vållats ekonomisk skada för anlitandet av en tredje part. Vid avgörandet beaktades det faktum att det var fråga om en enskild överträdelse som en förmildrande omständighet.

Utöver påföljdsavgiften gav biträdande dataombudsmannen företaget också en anmärkning om bristfälligt tillgodoseende av klientens granskningsrätt. Beslutet har inte ännu vunnit laga kraft.

Sammanfattning av biträdande dataombudsmannens och påföljdskollegiets avgörande på Finlex (på finska)

Mer information:

​​​​​​​Biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Bestämmelser om påföljdskollegiets beslutsfattande och de personuppgiftsansvarigas rättsskydd finns i den nationella dataskyddslagen. Påföljdskollegiet bildas av dataombudsmannen och två biträdande dataombudsmän. Kollegiet är behörigt att påföra administrativa påföljdsavgifter för brott mot dataskyddslagstiftningen. Påföljdsavgifternas maximala belopp får vara fyra procent av företagets omsättning eller 20 miljoner euro.

Tillbaka till toppen