Hoppa till innehåll

Dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål ändras från och med 1.1.2024

Utgivningsdatum 27.12.2023 12.42 | Publicerad på svenska 4.1.2024 kl. 12.30
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt ändringar i dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål så att de motsvarar EU:s dataskyddslagstiftning. Enligt EU-lagstiftningen kan den person som lämnat in ett klagomål anföra besvär hos en domstol om tillsynsmyndigheten inte behandlar klagomålet. Från och med början av år 2024 ska dataombudsmannens byrå avgöra ett klagomålsärende eller meddela den som lämnat in klagomålet en uppskattad tidpunkt för ett avgörande inom tre månader från det att ärendet anhängiggjorts. Den klagande kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen om dataombudsmannen inte meddelar ett avgörande eller en uppskattad tidpunkt för ett avgörande inom denna tidsfrist.

Dataombudsmannens skyldighet att meddela om klagomålets framskridande och den registrerades möjlighet att anföra besvär hos förvaltningsrätten i situationer med passivitet från dataombudsmannens sida kompletterar de nuvarande rättsskyddsmedlen. Lagändringarna tillämpas inte retroaktivt till ärenden som anhängiggjorts vid dataombudsmannens byrå före år 2024.

Man strävar också efter att påskynda behandlingen av ärenden vid dataombudsmannens byrå genom en ny bestämmelse på basis av vilken dataombudsmannen kan överföra beslutanderätten på tjänsteinnehavare som är föredragande. Framöver kan föredragandena avgöra ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen.

Reglerna om behandling av personbeteckningar kommer också att förtydligas. Enbart personbeteckning eller kombination av personbeteckning och den registrerades namn får inte användas för identifiering av en person.

Ändringarna i dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål träder i kraft 1.1.2024.

Mer information:

​​​​​​Justitieministeriets webbplats: Ändring av dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål​​​​​​​

Tillbaka till toppen