Hoppa till innehåll

EU:s allmänna dataskyddsförordning fyller fem år – så här har förordningen förbättrat människornas rättigheter

Utgivningsdatum 25.5.2023 9.34 | Publicerad på svenska 31.5.2023 kl. 13.00
Pressmeddelande

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen har förbättrat människornas dataskyddsrättigheter och gett EU:s dataskyddsmyndigheter nya medel att ingripa i överträdelser av dataskyddslagstiftningen. Bara under 2022 påförde EU:s dataskyddsmyndigheter 1 400 påföljdsavgifter för brott mot dataskyddsförordningen. Dataskydd är en grundläggande rättighet som tryggar tillgodoseendet av människornas rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Genom EU:s allmänna dataskyddsförordning fick människor i hela EU fler medel att kontrollera behandlingen av sina egna personuppgifter. Dataskyddsförordningen har också haft som syfte att främja utvecklingen av en digital inre marknad när samma regler tillämpas i hela EU.

”Den digitala och teknologiska utvecklingen för oss framåt. Samtidigt ska vi sörja för de europeiska värderingarna: respekten för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstaten. Där har EU-lagstiftningen en central roll”, säger dataombudsmannen Anu Talus.

Dataskyddsförordningen har skyddat människor från missbruk av personuppgifter

För fem år sedan medförde den allmänna dataskyddsförordningen organisationerna en skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten för dataskydd. Under dessa fem år har dataombudsmannens byrå tagit emot omkring 23 300 anmälningar om personuppgiftsincidenter. Ändringen förbättrade människornas rättigheter, för tidigare var organisationerna inte skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till personer som blivit föremål för dem. När man får denna information kan man skydda sig mot missbruk av personuppgifter till exempel genom att byta lösenord eller spärra sitt bankkort.

Genom dataskyddsförordningen utvidgades också skyldigheten att utse dataskyddsombud. Under de senaste fem åren har organisationerna anmält sammanlagt 2 704 dataskyddsombud till dataombudsmannens byrå. De registrerade kan kontakta dataskyddsombuden i alla ärenden som förknippas med behandlingen av de registrerades personuppgifter och användningen av den registrerades dataskyddsrättigheter. Dataskyddsombuden är organisationsinterna sakkunniga som ger råd om efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna och fungerar som kundernas kontaktpersoner i ärenden som hänför sig till behandlingen av personuppgifter.

EU:s allmänna dataskyddsförordning har medfört ett stort antal nya uppgifter för dataskyddsmyndigheterna. År 2017, innan dataskyddsförordningen började tillämpas, blev omkring 4 000 ärenden per år anhängiggjorda vid dataombudsmannens byrå. Under 2022 blev redan sammanlagt 11 095 ärenden anhängiggjorda. Under de senaste fem åren har 18 administrativa påföljdsavgifter påförts i Finland. Dataombudsmannen byrå har omkring 50 anställda.

Samarbete för att stärka dataskyddsrättigheterna i hela EU

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) började också sin verksamhet i maj 2018. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.  Europeiska dataskyddsstyrelsen består av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter, de nationella dataskyddsmyndigheterna i tre EES-länder och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Finland representeras i dataskyddsstyrelsen av dataombudsmannen.

Tack vare den så kallade mekanismen för en enda kontaktpunkt kan medborgare kontakta dataskyddsmyndigheten i sitt eget land även om klagomålet skulle gälla verksamheten av ett företag eller en organisation i en annan EU-medlemsstat. Vid gränsöverskridande behandling av personuppgifter övervakas behandlingen av personuppgifter i samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna. Under de senaste fem åren har redan 711 beslut tagits inom dataskyddsmyndigheternas gränsöverskridande samarbete.

Europeiska dataskyddsstyrelsen kan också fatta bindande beslut gentemot EU- och EES-ländernas dataskyddsmyndigheter om myndigheterna har olika uppfattningar av tolkningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Under de senaste fem åren har dataskyddsstyrelsen antagit sammanlagt åtta tvistlösningsbeslut.

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen