Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen behandlade rekommendationer och utkast till bestämmelser gällande dataskyddsdirektivet för tilläggsprotokollet till konventionen om it-relaterad brottslighet

Utgivningsdatum 9.2.2021 9.20 | Publicerad på svenska 12.2.2021 kl. 14.25
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog i sitt plenarmöte den 3 februari rekommendationer om riktmärken för adekvat dataskyddsnivå vid tillämpning av dataskyddsdirektivet. I plenarmötet antogs också bland annat yttranden om utkast till bestämmelser för det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet samt administrativa arrangemang gällande överföring av personuppgifter.

Rekommendationer om riktmärken för adekvat dataskyddsnivå

Dataskyddsstyrelsens uppgift är att säkerställa att EU:s dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsdirektivet som reglerar behandlingen av personuppgifter inom brottsbekämpning, tillämpas enhetligt i EU.

Dataskyddsstyrelsens nya rekommendationer presenterar nya faktorer som ska beaktas vid bedömning av adekvat dataskyddsnivå i ett tredjeland vid tillämpning av dataskyddsdirektivet.
Dokumentet påminner till exempel om begreppet adekvat enligt dataskyddsdirektivet och EU-domstolens rättspraxis. Dessutom fastställer det EU:s dataskyddsnormer som tillämpas i polissamarbetet och det rättsliga samarbetet i brottmål.

Ställningstagande om administrativa arrangemang vid överföring

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog även ett ställningstagande om administrativa arrangemang gällande överföring av personuppgifter mellan franska Haut Conseil du Commissariat aux Comptesin (H3C) och amerikanska Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB).

Förslaget lämnas till den franska tillsynsmyndigheten för godkännande på nationell nivå.
Den franska tillsynsmyndigheten övervakar tillämpningen av administrativa arrangemang och kan vid behov avbryta H3C:s överföringar i fall arrangemangen inte längre tillförsäkrar en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för de registrerade som inom EU.

Yttrande om utkast till bestämmelser för andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Yttrandet om utkastet till bestämmelser för andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet kompletterar Europeiska dataskyddsstyrelsens bidrag till utkastet till konventionens (Budapestkonventionen) tilläggsprotokoll.

Dataskyddsstyrelsen påminner om att de aktuella bestämmelserna troligtvis kommer att påverka de förutsättningar som ger tillgång till personuppgifter i brottsbekämpningssyfte inom EU. Dessutom uppmanar styrelsen de berörda institutionerna att uppmärksamt följa de pågående förhandlingarna.

Svar på kommissionens frågor om vetenskapliga forskning

I sitt plenarmöte gav styrelsen även ett svar på Europeiska kommissionens frågor om behandling av personuppgifter inom vetenskaplig forskning. Frågorna handlade om bland annat behandlingsgrunder inom hälsorelaterad forskning.

Dataskyddsstyrelsens svar utgör ett preliminärt ställningstagande i ämnet och avsikten med svaren är att förtydliga tillämpningen av dataskyddsförordningen inom hälsoforskning. Dataskyddsstyrelsen håller på att utarbeta riktlinjer angående dessa frågor för behandling av personuppgifter i vetenskapliga syften.

Slutligen diskuterade dataskyddsstyrelsens medlemmar den nya uppdateringen av WhatsApps sekretesspolicy.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): European Data Protection Board - 45th Plenary session (3.2.2021)

Tillbaka till toppen