Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen: hög dataskyddsnivå ska tryggas för den digitala euron

Utgivningsdatum 20.10.2023 13.48 | Publicerad på svenska 30.10.2023 kl. 11.32
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen har publicerat ett gemensamt utlåtande om förslaget till en förordning om den digitala euron. Den planerade digitala euron ska uppfylla strikta integritets- och dataskyddskrav. I utlåtandet framförs utvecklingsförslag bland annat för att undvika överdriven centralisering och säkerställa att behandlingen av personuppgifter är nödvändig och proportionerlig.

Avsikten är att den digitala euron ska erbjuda en möjlighet till digitala betalningar både online och vid kontaktlösa betalningar. Den digitala formen av euron skulle fungera som ett betalningssätt vid sidan av kontanter.

I sitt utlåtande konstaterar dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen att flera aspekter som förknippas med dataskydd behandlas i förslaget till en förordning om den digitala euron. I synnerhet möjligheten att använda den digitala euron utan nätkoppling skulle minimera behandlingen av personuppgifter. Dessutom skulle personer som använder den digitala euron alltid kunna välja om de vill betala digitalt eller med kontanter.

Samtidigt ger man flera rekommendationer i utlåtandet för att trygga de strikta data- och integritetsskyddskraven. ”En hög dataskyddsnivå är centralt för medborgarnas förtroende för den nya digitala valutan. Med vårt utlåtande vill vi försäkra oss om att dataskydd inkluderas i planeringen av den digitala euron vid ett tidigt skede”, konstaterar dataskyddsstyrelsens vice ordförande Irene Loizidou Nicolaidou.

Enligt förordningsförslaget kan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna inrätta en gemensam åtkomstpunkt för att säkerställa att användarnas innehav av digital euro inte överstiger det tillåtna maximibeloppet. Kontroller skulle genomföras genom att behandla identifierare av personer som använder den digitala euron. Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen kräver precisering av behandlingen av dessa identifierare och rekommenderar att den gemensamma åtkomstpunktens nödvändighet och proportionalitet bedöms. Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen betonar att det även är tekniskt möjligt att spara identifierarna decentraliserat. 

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen anser att förordningsförslagets mekanism för upptäckt och förebyggande av bedrägerier förknippas med oklarheter och rekommenderas att nödvändigheten av denna mekanism påvisas tydligare. Om det inte finns bevis på att mekanismen är nödvändig anbefaller dataskyddsstyrelsen och datatillsynsmannen att man bör överväga ett tillvägagångssätt som inte i samma utsträckning gör intrång i användarnas integritet.

Dessutom påtalar man i utlåtandet med eftertryck att ett tröskelvärde införs för onlinebetalningar och att betalningar som understiger tröskelvärdet inte spåras som en del av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Under planeringsskedet för den digitala euron bör man vidta adekvata tekniska åtgärder så att riskprofilen för mindre onlinebetalningar kan minskas.

I förordningsförslaget bör även Europeiska centralbankens och betaltjänstleverantörernas dataskyddsansvar förtydligas. Dessa ansvar omfattar till exempel de rättsliga grunder som bör tillämpas vid behandlingen av personuppgifter samt de typer av personuppgifter som kan behandlas i samband med utgivning, distribuering och användning av den digitala euron.

Europeiska dataskyddsstyrelsens och Europeiska datatillsynsmannens gemensamma utlåtande om förslaget till en förordning om den digitala euron (på engelska på dataskyddsstyrelsens webbplats)

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): ​​​​​​​Digital euro: ensuring the highest data protection and privacy standards (18.10.2023)

Kommissionens förslag till förordning om inrättandet av den digitala euron (i tjänsten EUR-Lex)

Tillbaka till toppen