Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisning om det inbördes förhållandet mellan dataskyddsförordningens tillämpningsområde och artiklarna om internationella dataöverföringar

Utgivningsdatum 24.11.2021 12.50 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 13.40
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen godkände på sitt plenarsammanträde i november utkastet till en anvisning som gäller det inbördes förhållandet mellan den allmänna dataskyddsförordningens regionala tillämpningsområde (artikel 3) och bestämmelserna om internationell dataöverföring (kap. V). Anvisningen förtydligar definitionen av överföring av internationella personuppgifter och hjälper personuppgiftsansvariga att identifiera situationer där det är fråga om internationell överföring av personuppgifter. Dessutom gav dataskyddsstyrelsen ett utlåtande om förslagen till bestämmelser om Europeiska kommissionens digitala tjänster.

Dataskyddsstyrelsens ordförande Andrea Jelinek konstaterar att anvisningen erbjuder en enhetlig tolkning av begreppet överföring av internationella personuppgifter. Utkastet till den nya anvisningen innehåller kriterier för definitionen av överföring av personuppgifter jämte exempel.

Enligt Jelinek förtydligar anvisningen att då dataskyddsförordningen tillämpas på uppgiftsmottagarens verksamhet gäller skyldigheterna enligt V kap. i dataskyddsförordningen både dataöverföring från EU till mottagaren och all vidare överföring av uppgifterna till andra mottagare i tredje länder.

Offentligt hörande angående utkastet till anvisning pågår till slutet av januari på dataskyddsstyrelsens webbplats.

Utlåtandet om lagstiftningspaketet betonar skydd av individers grundläggande rättigheter

Dataskyddsstyrelsen gav sitt utlåtande om regelverket angående Europeiska kommissionens digitala tjänster som bland annat omfattar EU:s rättsakt om digitala tjänster (Digital Services Act), EU:s rättsakt om digitala marknader (Digital Markets Act) och den europeiska dataförvaltningsakten (Data Governance Act). Regelverket är en del av EU:s datastrategi.

I sitt utlåtande framhäver dataskyddsstyrelsen orosmoment som gäller alla lagstiftningsförslag som kommissionen hittills har framställt. Enligt dataskyddsstyrelsen anknyter oron i synnerhet till brister i skyddet av individers grundläggande fri- och rättigheter, en splittrad övervakning och risk för inkonsekvens.

Dataskyddstyrelsen upprepar även det krav som den lade fram i sina tidigare utlåtanden om förbud mot användning av all slags artificiell intelligens för att automatiskt identifiera människor på offentliga platser. Dessutom uppmanar den lagstiftaren att överväga stegvist förbjudande av riktad reklam som baserar sig på vitt utbredd övervakning. Profilering av barn ska vara helt och hållet förbjudet.

Dataskyddsstyrelsen varnar i sitt utlåtande även för risker som parallella övervakningsstrukturer kan orsaka. Den rekommenderar att i kommissionens varje lagstiftningsförslag definieras en tydlig rättslig grund för samarbete och informationsutbyte mellan behöriga tillsynsmyndigheter och dataskyddsmyndigheterna.

Dessutom uppmanar dataskyddsstyrelsen att säkerställa att det tydligt konstateras i bestämmelserna att de inte inverkar på tillämpningen av de befintliga dataskyddsbestämmelserna.

Europeiska dataskyddsstyrelsens utlåtande på engelska på styrelsens webbplats

Ytterligare information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts Guidelines on the interplay between Art. 3 and Chapter V GDPR, Statement on Digital and Data Strategy & appointment of EDPB representatives to TFTP Joint Review (19.11.2021)

Tidigare utlåtanden på styrelsens webbplats (på engelska)

Dataskyddsstyrelsens och Europeiska dataskyddsombudsmannens gemensamma utlåtande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om förenhetligade bestämmelser om artificiell intelligens

Europeiska dataskyddsombudsmannens utlåtande om dataförvaltningsförordningen på grundval av lagstiftningsprocessens utveckling

​​

Tillbaka till toppen