Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen: behandlingen av journaluppgifter för yrkesmässig utveckling efter vårdrelationens slut var inte lagenlig

Utgivningsdatum 19.10.2021 11.25 | Publicerad på svenska 25.10.2021 kl. 14.28
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har ålagt en hälso- och sjukvårdsaktör att ändra sina rutiner, där en ansvariga yrkesutbildad personen inom hälso- och sjukvården har kunnat granska journaluppgifter efter vårdrelationens slut för att utveckla sin egen kompetens. Behandlingen av uppgifter för yrkesmässig utveckling motsvarar inte det primära användningsändamålet för journaluppgifterna, och det fanns inte heller grunder någon annanstans i lagstiftningen för behandlingen på det sätt som den personuppgiftsansvarige anvisat.

Hälso- och sjukvårdsaktören hade gett anvisningar om att den yrkesutbildade person som vårdat patienten kan följa upp patientens fortsatta vård för att få respons på konsekvenserna de vidtagna vårdåtgärderna i syfte att utvecklas yrkesmässigt. Den personuppgiftsansvarige har motiverat tillvägagångssättet bland annat med upprätthållande av vårdnivån. Biträdande dataombudsmannen anser dock att behandlingen av journaluppgifter på det sätt som den personuppgiftsansvarige anvisat inte är möjlig med stöd av lagstiftningen om journaluppgifter.

I patientlagen föreskrivs om det primära användningsändamålet för journaluppgifter, som gäller ordnande, planering, tillhandahållande och uppföljning av patientens vård. Behandling av journaluppgifter för yrkesmässig utveckling kan inte anses stämma överens med detta användningsändamål. Det finns inte heller grunder för tillvägagångssättet som den personuppgiftsansvarige anvisat i sekundärlagen, där det föreskrivs om sekundär användning av journaluppgifter till exempel för undervisning.

Biträdande dataombudsmannen ålade den personuppgiftsansvarige att ändra sitt verksamhetssätt så att det stämmer överens med lagstiftningen och att utreda om behandlingen av journaluppgifter kan ordnas på ett sådant sätt som lagstiftningen möjliggör.

Vid bedömningen av påföljder beaktade biträdande dataombudsmannen att den personuppgiftsansvarige strävat efter att iaktta dataombudsmannens utlåtande från år 2011, enligt vilket behandlingen för yrkesmässig utveckling ansågs vara möjlig. I beslutet som nu meddelats har den tidigare tolkningen reviderats med hänsyn till förändringar i lagstiftningsmiljön. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Biträdande dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 56 66787

Tillbaka till toppen