Hoppa till innehåll

Dataöverföringen till Förenta staterna underlättas – Europeiska kommissionen godkände beslut om adekvat skyddsnivå för USA

Utgivningsdatum 11.7.2023 16.16 | Publicerad på svenska 18.7.2023 kl. 14.36
Pressmeddelande

Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för USA trädde i kraft den 10 juli. Med stöd av likvärdighetsbeslutet anser kommissionen att USA tryggar ett tillräckligt skydd för de personuppgifter som överförs från EU till företag i USA.

Med stöd av likvärdighetsbeslutet kan personuppgifter överföras till certifierade företag i USA, som har förbundit sig till de skyddsåtgärder som avtalats i ramverket för dataskydd. Likvärdighetsbeslutet kan inte användas för dataöverföring mellan aktörer inom den offentliga sektorn.

Företagen i USA kan ansluta sig till ramverket för dataskydd genom att förbinda sig att iaktta detaljerade dataskyddsförpliktelser. Till skyldigheterna hör exempelvis att företaget följer vissa dataskyddsprinciper samt krav på dataskyddet och vidareöverföring av personuppgifterna.

Ramverket för dataskydd garanterar också att de som registrerat sig inom EU-området har rättigheter, såsom möjligheten att utnyttja granskningsrätten för de överförda personuppgifterna samt att avlägsna eller rätta felaktiga eller lagstridigt behandlade uppgifter. Ramverket för dataskydd erbjuder dessutom nya rättsskyddsmekanismer för EU-medborgare.

De skyddsåtgärder som USA tagit i bruk underlättar också mera allmänt överföringen av data mellan EU och USA. Skyddsåtgärderna kan tillämpas också när data överförs genom användning av exempelvis standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.

Med ramverket för dataskydd ersätts det Privacy Shield-arrangemang, som EU-domstolen ogiltigförklarade i sin Schrems II-dom sommaren 2020.

I ramverket för dataskydd mellan EU och USA beaktas de orosmoment som EU-domstolen presenterade i sitt Schrems II-avgörande. Med presidenten för Förenta staternas verkställighetsorder (Executive Order) grundades det i USA bland annat en fullföljdsdomstol för dataskyddsfrågor, som behandlar och avgör klagomål som gäller myndigheternas tillgång till personuppgifter.

Avsikten är att regelbundet utvärdera ramverket för dataskydd

Europeiska kommissionen gör en regelbunden utvärdering av ramverket för dataskydd mellan EU och USA i samråd med representanter för Europeiska dataskyddsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna i Förenta staterna. Den första uttvärderingen görs inom ett år från likvärdighetsbeslutets ikraftträdande.

Genom utvärderingen säkerställer man att samtliga relevanta omständigheter i sin helhet har verkställts i lagstiftningen i USA och att de i praktiken fungerar effektivt.

Mer information:

​​​​​​​Beslutet om adekvat skyddsnivå för USA på kommissionens webbplats (på engelska)

Europeiska kommissionens meddelande på kommissionens webbplats: Data Protection: European Commission adopts new adequacy decision for safe and trusted EU-US data flows (10.7.2023)

Ofta ställda frågor om ramverket för dataskydd mellan EU och USA på kommissionens webbplats (på engelska)​​​​​​​

Europeiska dataskyddsstyrelsens utlåtande om kommissionens förslag till beslut om adekvat skyddsnivå för USA (på engelska)

Tillbaka till toppen