Hoppa till innehåll

EU-domstolen gav ett förhandsavgörande om behandling av personuppgifter för ändamål som rör berättigade intressen hos tredje man

TSV
Utgivningsdatum 28.6.2017 16.19
Nyhet

EU-domstolen har gett ett förhandsavgörande om tolkningen av dataskyddsdirektivet gällande behandling av personuppgifter för ändamål som rör berättigade intressen hos tredje man. Enligt domstolen ska artikel 7 f tolkas så att den inte innebär en skyldighet att lämna ut personuppgifter om en person som orsakat skada till tredje man i syfte att göra det möjligt för vederbörande att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol. Artikel 7 f i direktivet utgör ändå inget hinder för ett sådant utlämnande med stöd av nationell rätt.

Domstolen gav ett förhandsavgörande i mål C-13/16, som gäller utredningen av en trafikolycka. Staden Rigas trådbussbolag hade av den lettiska polisen begärt information om identiteten på en person som varit delaktig i en olycka och andra handlingar i anslutning till olyckan för att väcka civiltalan mot personen. Personen hade varit passagerare i en taxi som stannat vid en vägkant. Passageraren hade öppnat dörren som hade slagit i en trådbuss och skadat den. Taxiägarens försäkringsbolag vägrade att ersätta skadan, eftersom orsaken till olyckan inte var taxichaufförens beteende. Den lettiska polisen hade gett ut passagerarens för- och efternamn, men vägrade att lämna ut någon annan information om personen. Polisen grundade sitt beslut på att endast parterna i ett ärende gällande en administrativ förseelse har enligt lag rätt att få tillgång till uppgifterna i ett ärende, och bolaget var inte part i det aktuella fallet.

En lettisk domstol hade bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande om huruvida uttrycket "nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos tredje man" i artikel 7 f i direktiv 95/46/EG ska tolkas så att den lettiska polisen är skyldig att till bolaget lämna ut de personuppgifter som bolaget har begärt och som är nödvändiga för att väcka civilrättslig talan. Dessutom begärde domstolen ett avgörande om huruvida utlämning av personuppgifter i det föregående fallet påverkas av det faktum att personen var minderårig vid tiden för olyckan.

I sitt förhandsavgörande ansåg EU-domstolen att artikel 7 f i direktivet ska tolkas så att det inte föreskriver en skyldighet att lämna ut personuppgifter om en person som orsakat skada till tredje man i syfte att göra det möjligt för denne att väcka civilrättslig skadeståndstalan. Artikel 7 f i direktivet utgör ändå inget hinder för ett sådant utlämnande med stöd av nationell rätt. Dessutom konstaterade EU-domstolen att den registrerades ålder kan vara en av de saker som måste beaktas vid bedömningen av berättigade intressen.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen