Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen genomför offentligt samråd gällande hanteringen av personuppgifter vid kameraövervakning

Utgivningsdatum 16.7.2019 14.16 | Publicerad på svenska 23.7.2019 kl. 9.32
Pressmeddelande

EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen samlades vid Europeiska dataskyddsstyrelsens plenum den 9–10 juli. Vid mötet avgavs flera yttranden gällande tillämpningen av dataskyddsförordningen och den amerikanska CLOUD-lagens effekter diskuterades.

Dataskyddsstyrelsen godkände att riktlinjerna för hantering av personuppgifter vid kameraövervakning (pdf)skickas för offentligt samråd. Riktlinjen förtydligar hur den allmänna dataskyddsförordningen ska tillämpas på hanteringen av personuppgifter vid videoövervakning. I riktlinjen behandlas bland annat uppgiftshanteringens laglighet, tillämpningen av undantag för hushåll och offentliggörande av videomaterialet. Riktlinjen gäller för både traditionell och smart videoutrustning. Ett offentligt samråd anordnas om riktlinjen 12/7−9/9, och riktlinjerna ändras vid behov på basis av inkomna kommentarer. På Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats informeras om, hur yttranden lämnas till dataskyddsstyrelsen.

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen gav även en gemensam bedömning av den amerikanska CLOUD-lagens effekter på den rättsliga utvecklingen av EU:s dataskydd. Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen poängterade att det mellan EU och USA måste finnas ett heltäckande avtal för åtkomst till elektroniskt bevismaterial och som garanterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Avtalet måste garantera nödvändigt skydd för de registrerade och rättssäkerheten för företag. Enligt CLOUD-lagen kan amerikanska rättsvårdande myndigheter kräva in uppgifter från USA-baserade tjänsteleverantörer, oavsett var uppgifterna lagras.

Vid plenumet avgav Dataskyddsstyrelsen ett yttrande om den rättsvårdande myndighetens jurisdiktion i fall då organisationens verksamhetsställe ändras. Styrelsen gav även ett yttrande om klausuler i avtalsmallar för hanterare av personuppgifter till den Danska rättsvårdande myndigheten och till den Österrikiska rättsvårdande myndigheten ett yttrande om uppförandekoder i tillsynsorganens ackrediteringskriterier. Dataskyddsstyrelsen godkände även rådets och den Europeiska datatillsynsmannens gemensamma yttrande om elektroniska hälsotjänsters digitala tjänsteinfrastruktur (eHDSI). Yttrandena är tillgängliga på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi
 
 

Tillbaka till toppen