Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog tre tvistlösningsbeslut rörande Facebook, Instagram och WhatsApp

Utgivningsdatum 7.12.2022 15.14 | Publicerad på svenska 19.12.2022 kl. 13.53
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit tre tvistlösningsbeslut rörande Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE). Besluten bedömer bland annat huruvida riktad annonsering som baseras på personlig användardata är laglig och transparent samt huruvida behandlingen av personuppgifter för att utveckla tjänsten är laglig. Den irländska tillsynsmyndigheten ska fatta sina slutliga beslut på basis av dataskyddsstyrelsens tvistlösningsbeslut inom en månad.

Den irländska tillsynsmyndigheten i egenskap av den ansvariga tillsynsmyndigheten har gett beslutsutkast som i synnerhet handlade om huruvida riktad annonsering på Facebook och Instagram som baseras på personlig användardata är laglig samt huruvida behandlingen av personuppgifter för att utveckla tjänsterna på WhatsApp är laglig. Flera berörda tillsynsmyndigheter invände mot beslutsutkasten. Invändningarna handlade bland annat om den rättsliga grunden för behandlingen, dataskyddsprinciperna och användningen av korrigerande befogenheter. Eftersom man inte kunde uppnå enighet om invändningarna överfördes ärendet från samarbetsförfarandet till Europeiska dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande.

Med sina bindande tvistlösningsbeslut avgör Europeiska dataskyddsstyrelsen bland annat frågan om huruvida behandlingen av personuppgifter för riktad annonsering eller utveckling av tjänsten är nödvändig för avtalets genomförande. Dataskyddsstyrelsens tvistlösningsbeslut är bindande för den irländska tillsynsmyndigheten. Den irländska myndigheten fattar slutliga beslut på basis av tvistlösningsbesluten inom en månad. Dataskyddsmyndigheten publicerar tvistlösningsbesluten på sin webbplats efter det att den irländska tillsynsmyndigheten har meddelat sina nationella beslut till Meta IE.

Vid samarbetsförfarande koordinerar den ansvariga tillsynsmyndigheten övervakningen av personuppgifter tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter vid gränsöverskridande behandling av personuppgifter. Syftet med Europeiska dataskyddsstyrelsens bindande tvistlösningsbeslut är att vid behov säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna konsekvent tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataombudsmannens byrå deltog i behandlingen av ärendena i egenskap av berörd tillsynsmyndighet och medlem av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande: EDPB adopts Art. 65 dispute resolution binding decisions regarding Facebook, Instagram and WhatsApp (6.12.2022)

Vid samarbetsförfarande (s.k. systemet med en enda kontaktpunkt, eng. One-Stop-Shop). bereder den ledande tillsynsmyndigheten ett beslutsförslag och arbetar tillsammans med de deltagande tillsynsmyndigheterna för att nå samförstånd. Tillsynsmyndigheter som deltar i samarbetsförfarandet kan göra en invändning mot ett förslag till beslut om de inte är eniga om huruvida det har brutits mot dataskyddsförordningens bestämmelser eller huruvida den planerade åtgärden är förenlig med dataskyddsförordningen. Om tillsynsmyndigheterna inte är eniga om beslutet hänvisas ärendet till dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande. Ett beslut som antagits inom ramverket för samarbetsförfarande är bindande för den ledande tillsynsmyndigheten och de deltagande tillsynsmyndigheterna.

Tillbaka till toppen