Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har meddelat ett bindande beslut om WhatsApp genom ett tvistlösningsförfarande

Utgivningsdatum 29.7.2021 15.38 | Publicerad på svenska 4.8.2021 kl. 14.46
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenarmöte den 28 juli godkänt ett tvistlösningsbeslut om ett beslutsutkast som gäller bolaget WhatsApp Ireland Ltd. Beslutsutkastet handlar om den irländska tillsynsmyndighetens utredning på eget initiativ om WhatsApps verksamhet. Ärendet behandlades genom dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande eftersom den irländska dataskyddsmyndigheten avslog de invändningar som de deltagande EU-ländernas tillsynsmyndigheter framfört mot beslutsutkastet.

Den irländska tillsynsmyndigheten har i sin utredning undersökt huruvida WhatsApp IE iakttar skyldigheten att informera de registrerade om behandlingen av personuppgifter transparent enligt dataskyddsbestämmelserna.

De tillsynsmyndigheter som deltog framförde betydelsefulla och motiverade invändningar mot beslutsutkastet. Den irländska tillsynsmyndigheten beslutade att avslå invändningarna och överföra ärendet till tvistlösningsförfarande för avgörande.

Invändningarna handlade till exempel om de överträdelser av dataskyddsförordningen som den irländska dataskyddsmyndigheten identifierat samt tillämpligheten av de planerade korrigerande åtgärderna. Invändningar gällde även frågan huruvida vissa av de aktuella uppgifterna ska betraktas som personuppgifter och hurdana påföljder en sådan definition skulle ha.

Dataskyddsombudsmannen deltog i beslutsfattandet vid plenarmötet i egenskap av Finlands tillsynsmyndighet och medlem i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta är det andra bindande tvistlösningsbeslut som dataskyddsstyrelsen har fattat genom förfarande enligt artikel 65 i den allmänna dataskyddsordningen.

Nästa steg är att den irländska tillsynsmyndigheten fattar sitt slutgiltiga beslut på grundval av dataskyddsstyrelsens tvistlösningsbeslut. Dataskyddsstyrelsen beslut är bindande för alla tillsynsmyndigheter som deltagit i behandlingen av ärendet.

Dataskyddsstyrelsen kommer att publicera tvistlösningsbeslutet på sin webbplats efter det att den irländska tillsynsmyndigheten har delgivit den registeransvariga det slutliga beslutet.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): EDPB adopts Art. 65 decision regarding WhatsApp Ireland (28.7.2021)

Artikel 65 – Vanliga frågor på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella tillsynsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen