Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat en rapport om en utredning on dataskyddsombudens ställning – många dataskyddsombud möter fortfarande utmaningar i sin uppgift

Utgivningsdatum 19.1.2024 10.58 | Publicerad på svenska 30.1.2024 kl. 9.11
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenum i januari godkänt rapporten om sin samordnade åtgärd där man utredde utnämningen av dataskyddsombud och deras ställning i organisationer i olika EU-länder. Rapporten beskriver utvecklingsområden som identifierats under utredningen och ger rekommendationer för stärkande av dataskyddsombudens roll. Dataskyddsstyrelsens rapport baseras på de drygt 17 000 svar som mottogs på enkäten till dataskyddsombuden.

EU-ländernas dataskyddsmyndigheter utredde under 2023 utnämningen av dataskyddsombud och deras ställning i organisationer inom olika branscher och sektorer. 25 europeiska tillsynsmyndigheter för dataskydd deltog i dataskyddsstyrelsens gemensamma, koordinerade åtgärd.

I Finland utredde dataombudsmannens byrå situationen med en enkät som skickades till 50 dataskyddsombud i maj 2023. Till utredningen valdes sju statliga ämbetsverk, 20 kommuner, sex välfärdsområden, sex tillhandahållare av finansiella tjänster, tre teleoperatörer och åtta leverantörer av plattformstjänster. Alla 50 organisationer besvarade enkäten. Enkätens nationella resultat finns i rapportens bilaga.

På basis av utredningen identifierade dataombudsmannens byrå behov för vidare åtgärder hos vissa organisationer i Finland. Dessa åtgärder kommer att fortskrida inom de närmaste veckorna.

Fortsatta utmaningar med resurserna och stödet till dataskyddsombudens kompetens

Största delen av dataskyddsombuden i olika EU-länder svarade att de har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete och får regelbunden utbildning i sin uppgift. Enligt utredningen har majoriteten av dataskyddsombuden också tydligt definierade uppgifter och de får inte påtryckningar om hur de ska utöva sina uppgifter. Enligt dataskyddsombuden rådfrågas de också i de flesta fall och deras åsikter och rekommendationer följs relativt bra.

Utmaningar som identifierades under utredningen förknippas bland annat med bristfälliga resurser, dataskyddsombudens oberoende ställning och rapporteringen till högsta ledningen. En del av dataskyddsombuden uppgav att de inte har tilldelats alla uppgifter som förutsätts av dataskyddslagstiftningen. En del ansåg också att de inte erbjuds tillräckligt med möjligheter att utveckla sin kompetens.

Trots sin lagstadgade skyldighet hade vissa organisationer underlåtit att utnämna ett dataskyddsombud.

Dataskyddsstyrelsen uppmanar organisationer att säkerställa dataskyddsombudens oberoende

För att svara på de observerade utmaningarna ger dataskyddsstyrelsen rekommendationer för att stärka dataskyddsombudens ställning samt för att trygga deras oberoende och de resurser som behövs.

Organisationer uppmanas till exempel att säkerställa att dataskyddsombuden har tillräckligt med möjligheter, tid och resurser att uppdatera sin kompetens. Dessutom bör dataskyddsmyndigheterna fortfarande öka kunskapen om de skyldigheter som förknippas med dataskyddsombuden.

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Europeiska dataskyddsstyrelsens rapport om utredningen av dataskyddsombudens roll och ställning på dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande​​​​​​​: EDPB identifies areas of improvement to promote the role and recognition of DPOs (17.1.2024)

Material för den nationella utredningen:

Enkäten till dataskyddsombuden (på finska, pdf)

Lista över organisationer vars dataskyddsombud har valts till enkäten (på finska, pdf)

Dataombudsmannens byrås pressmeddelanden:

Dataombudsmannens byrå utreder ställningen för dataskyddsombud i Finland – utredningen är en del av Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd (15.3.2023)

​​​​​​​Utredningen av dataskyddsombudens ställning har inletts (22.5.2023)

Dataskyddsombuden är interna dataskyddsexperter inom organisationer. De ger råd om iakttagandet av dataskyddsbestämmelserna och fungerar som kontaktpersoner för de registrerade i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsombudens kontaktuppgifter ska meddelas till dataombudsmannens byrå.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tillbaka till toppen