Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens yttranden om utkast till beslut om adekvat skyddsnivå i Storbritannien och utkast till riktlinjer som tydliggör tvistlösningsförfarandet

Utgivningsdatum 23.4.2021 9.55 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 11.26
Nyhet

I sitt plenarmöte i april antog Europeiska dataskyddsstyrelsen yttranden om utkast till beslut om adekvat skyddsnivå i Storbritannien. Dessutom har dataskyddsstyrelsen publicerat ett utkast till riktlinjer vars syfte är att tydliggöra tillämpningen av artikel 65.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen gällande dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande. Styrelsen antog också den slutgiltiga versionen av riktlinjer om riktad marknadsföring (targeting) mot användare av sociala medier och gav ett yttrande om internationella avtal gällande dataöverföringar.

Dataskyddsstyrelsen gav sitt yttrande om utkast till beslut om likvärdighet

Dataskyddsstyrelsen gav två yttranden om så kallade beslut om likvärdighet gällande adekvat skyddsnivå i Storbritannien, som utarbetats med stöd av Europeiska kommissionens allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet. Kommissionens beslut om likvärdighet skulle vara en primär grund för överföring för överföringar av personuppgifter från EES-området till Storbritannien.

I sina yttranden uppmärksammar dataskyddsstyrelsen att det finns väsentliga likheter mellan EU:s och Storbritanniens dataskyddslagstiftning och att de till många delar motsvarar varandra. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att ramen för Storbritanniens dataskyddslagstiftning baseras till stor del på EU:s dataskyddslagstiftning och att Storbritannien har i huvudsak beaktat den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet i sina egna bestämmelser om dataskydd.

Dataskyddsstyrelsen konstaterar att den är nöjd med till exempel kommissionens beslut om att begränsa beviljandet av adekvat dataskyddsnivå tidsmässigt och kommissionens avsikt att noga följa utvecklingen av Storbritanniens lagstiftning. I yttrandena tas också upp omständigheter som kräver ytterligare bedömning. Dessa omständigheter rör bland annat tillämpningen av begränsningar på Storbritanniens framtida beslut och internationella avtal, massövervakning och oberoende tillsyn av automatiska behandlingsystem.

Dataskyddsstyrelsen har publicerat yttranden 14/2021 och 15/2021 på sin webbplats.

Riktlinjer som tydliggör tvistlösningsförfarandet till offentligt samråd och slutgiltig version av riktlinjer om riktad marknadsföring mot användare av sociala medier

Europeiska dataskyddsstyrelsens nya utkast till riktlinjer tydliggör tvistlösning genom styrelsen enligt i artikel 65.1 a i dataskyddsförordningen. Dataskyddsstyrelsen ska behandla ärenden genom tvistlösning och ge sitt bindande beslut i sådana fall där den ledande tillsynsmyndigheten inte godkänner de berörda tillsynsmyndigheternas relevanta och motiverade invändningar. 

Riktlinjerna tydliggör särskilt tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddsstyrelsens behörighet vid bindande tvistlösningsbeslut och förfarandets huvudsteg. Riktlinjerna läggs fram för offentligt samråd under sex veckor och utkastet kan kommenteras fram till den 28 maj på dataskyddsstyrelsens webbplats.

Den slutgiltiga versionen av riktlinjerna om riktad marknadsföring mot användare av sociala medier antogs efter offentligt samråd. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra skyldigheter och ansvar för leverantörer av sociala medietjänster och de registeransvariga som utövar riktad marknadsföring. Vissa meningar formulerades om utifrån responsen från det offentliga samrådet.
Riktlinjerna på engelska på dataskyddsstyrelsens webbplats: Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users

Dessutom publicerade dataskyddsstyrelsen ett yttrande om internationella avtal gällande uppgiftsöverföringar där styrelsen uppmanar EU:s medlemsstater att bedöma och vid behov kontrollera sina internationella avtal som innebär internationella överföringar av personuppgifter. Avtalen bör vid behov uppdateras för att göra dem förenliga med EU:s dataskyddslagstiftning. Uppmaningen gäller avtal som omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen och som ingåtts före den 24 maj 2016 och avtal som omfattas av dataskyddsdirektivet och ingåtts före den 6 maj 2016.

Meri information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: European Data Protection Board - 48th Plenary Session (14.4.2021)

Tillbaka till toppen