Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen fastställde dataombudsmannens beslut rörande ett parkeringsövervakningsbolag

Utgivningsdatum 14.7.2022 14.27 | Publicerad på svenska 22.7.2022 kl. 12.32
Nyhet

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat parkeringsövervakningsbolaget ParkkiPate Oy:s överklagande av dataombudsmannens beslut, i vilka bolaget förordnades att åtgärda sin verksamhet för att överensstämma med dataskyddsbestämmelserna. Förvaltningsdomstolen anser också att påförandet av den administrativa påföljdsavgiften hade gjorts på behörigt sätt för bolaget.

I april 2021 förordnade dataombudsmannens byrå parkeringsövervakningsbolaget att ändra sin praxis i strid med dataskyddsförordningen och påförde en påföljdsavgift på 75 000 euro för bolaget för dataskyddsförseelser. Bolaget överklagade besluten hos förvaltningsdomstolen och yrkade att dataombudsmannens förordnanden och påföljdsavgift skulle upphävas eller alternativt att avgiften skulle jämkas.

Dataombudsmannen ansåg att bolaget regelbundet brutit mot allmänna dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Förseelserna gällde bland annat uteblivet tillgodoseende av rättigheterna för en registrerad, brister i avgränsningen av lagringstiden för data och praxis i anknytning till identifieringen av kunder. Brister observerades också i bolagets tillvägagångssätt för att underrätta sina kunder om behandlingen av personuppgifter.

Förvaltningsdomstolens bedömningen av förseelserna låg i linje med dataombudsmannens syn. Förvaltningsdomstolen bedömde dock de omständigheter som skulle beaktas i påförandet av påföljdsavgiften delvis lindrigare än påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå.

Förvaltningsdomstolen anser att bolagets förfaringssätt ger uttryck för åtminstone oaktsamhet i verksamheten, men med avvikelse från påföljdskollegiets syn anser den inte att förseelserna handlar om egentligt uppsåt. Bland annat utifrån denna grund sänkte förvaltningsdomstolen den påföljdsavgift som förordnats för bolaget från 75 000 euro till 70 000 euro. I bedömningen av beloppet beaktade förvaltningsdomstolen dessutom bolagets krympta omsättning under coronatiden.

Förvaltningsdomstolen konstaterar därtill att påförandet av en påföljdsavgift utan att myndigheten först utövat sina övriga korrigerande befogenheter i detta fall inte var oproptionerligt eller oförenligt med rättsprinciperna för förvaltningen.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Tillbaka till toppen