Hoppa till innehåll

Möjlighet att få kvitto på parkeringsavgift endast via SMS vid felsituationer stämde inte överens med kravet på uppgiftsminimering

Utgivningsdatum 23.2.2022 9.57 | Publicerad på svenska 3.3.2022 kl. 10.41
Pressmeddelande

I ett parkeringsbolags betalautomater har det vid tekniska fel endast varit möjligt att välja SMS-kvitto, vilket har förutsatt att ett telefonnummer anges. Dataombudsmannen anser att bolaget inte har följt bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen i en situation där SMS-kvitto i praktiken varit det enda alternativet som erbjudits vid tekniska fel.

En klagande berättade för dataombudsmannens byrå att ett papperskvitto inte erbjöds som alternativ vid betalning i en parkeringsautomat.

Parkeringsbolaget uppgav å sin sida i sin redogörelse att kunden i samband med betalningen erbjuds möjlighet att välja antingen ett pappers- eller SMS-kvitto. För att få ett kvitto på en betalning i en parkeringsautomat ska kunden ange sitt mobiltelefonnummer. Telefonnummeruppgiften efterfrågas enligt bolaget endast när kunden vill få ett SMS-kvitto, och uppgiften behandlas inte för andra ändamål.

På grund av de avvikande åsikterna som framförts i ärendet förrättade dataombudsmannens byrå en syn i enlighet med förvaltningslagen, där dataombudsmannen bekantade sig med funktionen i en parkeringsautomat på plats. Vid synen upptäcktes att kunden har möjlighet att få ett kvitto ur parkeringsautomaten antingen via SMS eller på papper. Om det emellertid finns ett fel i till exempel enhetens skrivare, erbjuder automaten inte papperskvitto som ett alternativ för kunden, och SMS-kvittot blir det enda alternativet. Vid felsituationer kan kunden därför ha bildat sig uppfattningen att SMS-kvitto är det enda möjliga alternativet.

Enligt parkeringsbolaget kan kunden i sådana situationer be om ett papperskvitto hos kundtjänsten i efterhand. Information om denna möjlighet har dock inte gett separat.

Inte nödvändigt att behandla telefonnummer

Dataombudsmannen konstaterar att parkeringsbolaget inte har följt principen om uppgiftsminimering eller inbyggt dataskydd eller dataskydd som standard enligt den allmänna dataskyddsförordningen i situationer där kunden endast har kunnat välja SMS-kvittoalternativet.

Vid felsituationer har kunden i praktiken blivit avkrävd att ge sin telefonnummeruppgift. Eftersom behandlingen av telefonnummeruppgiften dock inte har varit nödvändig, borde den inte ha krävts av kunder som ville få ett papperskvitto. Dataombudsmannen ålade parkeringsbolaget att ändra sitt tillvägagångssätt när det gäller lämnande av kvitto så att det stämmer överens med dataskyddsförordningen.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen