Hoppa till innehåll

Påföljdsavgift för tillhandahållaren av ett företagsregister för överträdelser av bestämmelserna om överlämnande av samtalsinspelningar

Utgivningsdatum 11.9.2023 10.30 | Publicerad på svenska 20.9.2023 kl. 13.57
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium har påfört en administrativ påföljdsavgift på 23 000 euro till Suomen Yritysrekisteri som upprätthåller ett företagsregister. Bolaget hade brutit mot dataskyddsbestämmelserna när samtalsinspelningar inte hade lämnats ut till personer som begärt dem. Bolaget hade också underlåtit att iaktta biträdande dataombudsmannens tidigare förordnande att ändra sin verksamhet så att den följer lagen.

Dataombudsmannens byrå utredde verksamheten av Suomen Yritysrekisteri på basis av flera klagomål som mottagits under åren 2019–2022. De enskilda näringsidkare som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå berättade att de fått en faktura efter att de besvarat ett försäljningssamtal från Suomen Yritysrekisteri, varför de hade begärt att få en inspelning av samtalet. Bolaget hade skickar en skriftlig sammanfattning av samtalet till en del av näringsidkarna, men enligt de klagande motsvarade sammanfattningarna inte innehållet av försäljningssamtalet.

Dataombudsmannen konstaterar att sammanfattningar som bolaget skickat inte kan betraktas som kopior i enlighet med dataskyddsförordningen som skulle motsvara det ursprungliga innehållet av samtalen. Den personuppgiftsansvarige ska tillgodose den registrerades granskningsrätt genom att lämna ut en kopia av den registrerades personuppgifter som behandlas. Kopian kan skickas även i ett annat format än det ursprungliga så länge som kopian innehåller alla uppgifter som begärts och dessa uppgifter är fullständiga.

Dataombudsmannen vill påminna om att syftet med granskningsrätten är att ge den registrerade en möjlighet att få veta vilka av den registrerades uppgifter den personuppgiftsansvarige behandlar. ”Rätten att få bekanta sig med uppgifterna är nödvändig så att den registrerade vid behov kan använda även andra rättigheter som fastställs i dataskyddsförordningen”, konstaterar dataombudsmannen Anu Talus.

Påföljdskollegiet anser att bolagets etablerade förfaringssätt har lett till att bolaget inte tillgodoser den registrerades granskningsrätt så som avses i lagen i ärenden som handlar om samtalsinspelningar. Dataombudsmannen gav redan år 2022 bolaget anvisningar om att kopior som lämnas ut med stöd av granskningsrätten ska motsvara innehållet i samtalsinspelningarna.

Behandling av personuppgifter är en central del av bolagets kärnaffärsverksamhet, eftersom företagsregistret innehåller bland annat personuppgifter av enskilda näringsidkare.

Bolaget ändrade inte sitt förfarande vid utlämning av samtalsinspelningar så att det skulle bli lagenlig

Påförandet av påföljdsavgiften grundades också på att bolaget inte hade följt biträdande dataombudsmannens tidigare förordnande. Biträdande dataombudsmannen konstaterade i mars 2021 att erbjudande om att få lyssna på samtalet inte kan vara det enda sättet att tillgodose granskningsrätten och förordnade bolaget att ändra sitt förfarande. Trots förordnandet tog bolaget inte ett annat sätt i bruk att lämna ut samtalsinspelningar på det sätt som avses i dataskyddsförordningen.

Bolaget gav inte heller dataombudsmannens byrå någon information om åtgärder som bolaget skulle vidta på grund av biträdande dataombudsmannens förordnande. Påföljdskollegiet anser att de överträdelser som bolaget gjort sig skyldigt till har varit avsiktliga och omfattande.

Suomen Yritysrekisteri är en bifirma till Suomen Avainsanat Oy.

Beslutet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut på Finlex (på finska, pdf)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Meddelande (publicerat på svenska 10.11.2021): ​​​​​​​Dataombudsmannen: en enskild näringsidkare hade rätt att ta del av sina uppgifter i fråga om en samtalsupptagning och upptagningen kunde ges i skriftlig form

Bestämmelser om påföljdskollegiets beslutsfattande och de personuppgiftsansvarigas rättsskydd finns i den nationella dataskyddslagen. Påföljdskollegiet bildas av dataombudsmannen och två biträdande dataombudsmän. Kollegiet är behörigt att påföra administrativa påföljdsavgifter för brott mot dataskyddslagstiftningen. Påföljdsavgifternas maximala belopp får vara fyra procent av företagets omsättning eller 20 miljoner euro.

Tillbaka till toppen