Hoppa till innehåll

Publiceringen av beskattningsuppgifter i skattemaskiner i massmedia stred inte mot dataskyddslagstiftningen

Utgivningsdatum 28.10.2021 11.30 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 15.39
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har tagit ställning till behandlingen av personuppgifter i massmediernas skattemaskiner som publiceras på nätet. Beslutet gäller ett fall där en person som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå uppger sig ha begärt att uppgifter om personen ska raderas från Helsingin Sanomats och Ilta-Sanomats skattemaskiner. Dataombudsmannen anser att det inte föreligger någon skyldighet att tillgodose begäran om radering av uppgifterna, eftersom uppgifterna har behandlats för journalistiska ändamål i skattemaskinerna.

Enligt en person som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå hade Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat publicerat personens beskattningsuppgifter i sina skattemaskiner trots att Skatteförvaltningen hade gått med på att radera uppgifterna i listan som överlämnas till media. Personen hade meddelat Sanoma Media Finland Oy att personen invänder mot behandlingen av personuppgifterna och begärt att uppgifterna raderas från skattemaskinerna. Bolaget hade inte gått  med på begäran.

Den allmänna dataskyddsförordningen förpliktar EU-länder att nationellt föreskriva om sammanjämkning av skyddet för personuppgifter och informationsfriheten. I Finland föreskrivs i dataskyddslagen om ett undantag, enligt vilket vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen inte tillämpas, om behandlingen av personuppgifter görs för journalistiska ändamål.

Dataombudsmannen konstaterar att det skulle krävas vägande motiveringar till att inte tillämpa undantaget gällande journalistisk verksamhet. Enligt dataombudsmannen föreligger inga skäl att anse att undantaget som föreskrivs i dataskyddslagen inte skulle vara tillämpligt på skattemaskiner. Till exempel behöver vissa av den registrerades rättigheter inte tillgodoses i detta fall.

Dataombudsmannen betonar att dess behörigheter inte omfattar bedömning av innehållet i ett journalistiskt publiceringsbeslut. När undantaget i dataskyddslagen tillämpas på journalistisk verksamhet, kan dataombudsmannen inte heller ta ställning till huruvida personer orsakas skada av att deras uppgifter behandlas. Det åligger mediehusen att bedöma vilka konsekvenser publiceringen medför.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och det kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen