Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen har ålagt Svea Ekonomi att korrigera sina förfaranden för behandling av personuppgifter

Utgivningsdatum 1.4.2019 9.15 | Publicerad på svenska 23.4.2019 kl. 14.40
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har behandlat två ärenden som gäller kreditinstitutet Svea Ekonomi. Utifrån denna behandling har dataombudsmannen ålagt företaget att korrigera sin verksamhet i fråga om behandlingen av personuppgifter, rätten att granska egna uppgifter och informationspraxis i anslutning till bedömning av kreditvärdighet.

Det ena ärendet som gällde Svea Ekonomi aktualiserades hos dataombudsmannens byrå med anledning av ett klagomål som lämnats av en enskild registrerad. Ärendet handlade om de personuppgifter som används vid bedömningen av kreditvärdighet och om den registrerades rätt att granska sina egna uppgifter. Det andra ärendet, som handlade om Svea Ekonomis informationspraxis, tog dataombudsmannens byrå upp för behandling på eget initiativ.

I sitt beslut konstaterade dataombudsmannen att det med stöd av definitionen av kreditupplysning i kreditupplysningslagen inte är godtagbart att använda en kategorisk övre åldersgräns vid bedömning av kreditvärdighet. Enbart åldern av den person som ansöker om kredit beskriver inte personens betalningsförmåga, betalningsvilja eller förmåga att fullgöra sina åtaganden. Enligt den utredning som företaget lämnat hade den sökandes ekonomiska situation inte beaktats alls vid den automatiska behandlingen av den sökandes kreditansökan.

Vidare konstaterade dataombudsmannen att Svea Ekonomis kreditbeslutstjänst som drivs i en nätmiljö utgör ett automatiskt beslutsfattande avsett i artikel 22 i dataskyddsförordningen där beslutet är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.

I sitt beslut ålägger dataombudsmannen Svea Ekonomi att ändra sin behandling av personuppgifter som gäller bedömning av kreditvärdighet. Företaget ska också ge uppgifter om logiken inom det automatiska beslutsfattandet, dess betydelse när kreditbeslutet fattas och dess följder för den sökande till den privatperson som lämnade klagomålet i ärendet.

Svea Ekonomis förfarande för bedömning av kreditvärdighet har också behandlats av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, som i sitt beslut 216/2017 av 21.3.2018 förbjöd företaget att upprepa sitt förfarande som står i strid med diskrimineringslagen och jämställdhetslagen.

Dataombudsmannens byrå har även undersökt Svea Ekonomis informationspraxis i anslutning till det system för automatiskt beslutsfattande som företaget använder för bedömning av kreditvärdighet. Dataombudsmannen konstaterade att företaget enligt sina nuvarande informationspraxis inte specificerar logiken för behandlingen av uppgifterna i tillräcklig omfattning, så att den som ansöker om kredit skulle kunna förstå grunderna för kreditbeslutet, och förordnade att dessa praxis ska ändras.

I enlighet med dataombudsmannens beslut ska Svea Ekonomi senast 30.4.2019 meddela hur företaget ändrat sin behandling av personuppgifter. Enligt de uppgifter som är tillgängliga för dataombudsmannens byrå har Svea Ekonomi inte ansökt om ändring av beslutet, vilket innebär att beslutet har vunnit laga kraft.

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen