Hoppa till innehåll

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept publiceras i januari – uppdatera vid behov din organisations kontaktuppgifter i Kanta-tjänsternas Extranät

TSV
Utgivningsdatum 11.12.2017 15.10
Nyhet

Den årliga dataskyddsenkäten om behandling av elektroniska recept görs i samarbete med FPA och Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten publiceras 15.1.2018.

Enkäten genomförs elektroniskt och skickas via e-post till organisationens dataskyddsansvariga. Kontrollera den dataskyddsansvarigas kontaktuppgifter och uppdatera dem vid behov via Kanta-tjänsternas Extranät, så att rätt person får enkäten. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.

Förutom frågor som gäller övervakningen av elektroniska recept innehåller enkäten också frågor om bl.a. den dataskyddsansvarigas uppgifter samt om organisationens dataskyddsanvisningar och utbildningen av personalen i anslutning till dataskyddet. Enkäten har lagts upp så att organisationen kan utnyttja den för att utveckla sitt eget dataskyddsarbete.

De verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt de apotek som har anslutit sig till Recepttjänsten är skyldiga att följa och övervaka behandlingen av Receptcentrets uppgifter i sin egen organisation. Anvisningar om uppföljningen och övervakningen finns på Extranätet. De finns i avdelningen Dataskydd under namnet Anvisningar för organisationer om övervakning av eRecept (eReseptin valvontaohje organisaatioille).

Som registeransvarig för Receptcentret ansvarar FPA för skyddet av de uppgifter som finns lagrade där och övervakar i detta syfte, för sitt vidkommande, behandlingen av Receptcentrets uppgifter inom social- och hälsovården samt på apoteken. Enkäten fungerar som verktyg för övervakning och uppföljning av behandlingen av Receptcentrets uppgifter.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att styra och övervaka de registeransvarigas verksamhet och därigenom försöka förebygga kränkning av dataskyddet.

THL har till uppgift dels att handleda de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården så att de agerar korrekt vid behandlingen av receptuppgifter i samband med vårdprocessen för klienter och patienter samt dels att utfärda föreskrifter och anvisningar om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter.

Som ett led i uppföljningen ska organisationer som anslutit sig till Recepttjänsten årligen lämna en utredning om hur organisationen övervakat behandlingen av Receptcentrets uppgifter samt om andra frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd i samband med elektroniska recept. Besvarandet av den årliga dataskyddsenkäten fungerar som organisationernas utredning till FPA om behandlingen av uppgifter och om övriga åtgärder som rör informationssäkerhet och dataskydd i samband med recept. Observera att besvarandet av dataskyddsenkäten inte befriar organisationen från skyldigheten att anmäla eventuella enskilda misstankar om missbruk av receptuppgifter till FPA.

Enkätresultaten ger FPA, dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd värdefull information om läget i fråga om dataskyddet och om hur den dataskyddsansvarigas uppgifter sköts inom social- och hälsovårdssektorn. På det här sättet kan vi utveckla uppföljningen och övervakningen av behandlingen av uppgifter samt de allmänna dataskyddsanvisningarna.

Frågor och respons kan skickas via e-post till asiakaspalvelu(at)kanta.fi

Tillbaka till toppen