Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå publicerade sin verksamhetsberättelse för år 2022

Utgivningsdatum 31.7.2023 12.07 | Publicerad på svenska 4.8.2023 kl. 17.06
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har publicerat en berättelse om sin verksamhet under år 2022. I berättelsen beskrivs de viktigaste dataskyddshändelserna, besluten och övervakningsåtgärderna inom olika områden under året samt verksamhetens nyckeltal. Året präglades av byråns förnyade strategi och det täta europeiska samarbetet.

Antalet ärenden var fortsatt högt, antalet anmälda personuppgiftsincidenter fortsätter att öka

Under de senaste tre åren har omkring 11 000 ärenden anhängiggjorts årligen vid dataombudsmannens byrå. År 2022 var antalet anhängiggjorda ärenden sammanlagt 11 095. För tredje året i rad avgjordes fler ärenden än vad som blev anhängiggjorda, sammanlagt 11 869 stycken.

Den största gruppen av anhängiggjorda ärenden utgörs av anmälningar om personuppgiftsincidenter. Antalet anmälningar har ökat för varje år, och de utgör hälften av alla anhängiggjorda ärenden vid byrån. Under året tog dataombudsmannens byrå emot 5 445 anmälningar om personuppgiftsincidenter, vilket var omkring 660 fler än året innan. Flest anmälningar kommer från reglerade områden såsom social- och hälsovården, finanssektorn och telekommunikationsbranschen.

Påföljdsavgifter och anmärkningar på grund av dataskyddsförseelser

Dataombudsmannens byrå tog ställning till flera betydande dataskyddsfrågor, bland annat i ärenden som handlade om uppgiftsminimering, behandlingens lagenlighet, positionsdata samt den registrerades granskningsrätt. I flera förseelser som ledde till påföljdsavgifter var det i synnerhet fråga om brister i tillgodoseendet av den registrerades rättigheter. Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium påförde sammanlagt fem personuppgiftsansvariga administrativa påföljdsavgifter för dataskyddsförseelser. Påföljdsavgifternas belopp varierade mellan 8 300 och 750 000 euro.

Ett av årets viktigaste avgöranden var anmärkningen till Skatteförvaltningen på grund av för omfattande insamling av uppgifter om kontoöverföringar som överskrider Finlands gränser. I andra viktiga avgöranden fastställdes bland annat att en myndighet inte kan använda den registrerades granskningsrätt som ett sätt att skaffa information samt att positionsdatafunktionen på arbetstagares arbetsredskap inte kan vara automatiskt påslagna. Byrån tog också ställning till användningen av spårningsteknologier på myndigheternas webbplatser.

Byrån fortsatte också med sitt planmässiga granskningsarbete som riktades på myndigheterna inom den interna säkerheten. Under året genomfördes sammanlagt fyra granskningar och granskningshelheter.

Strategin förnyades och dataskyddsmyndigheterna fördjupade sitt samarbete 

Dataombudsmannens byrå förnyade sin strategi för åren 2022–2025 genom att fastställa de strategiska prioriteringarna, visionen och missionen för sin verksamhet. I sin nya vision betonar byrån sin roll som aktiv främjare av en ansvarsfull digital miljö.

Under våren presenterade de europeiska dataskyddsmyndigheterna de viktigaste målsättningarna och åtgärderna för ett ännu effektivare samarbete. EU- och EES-ländernas dataskyddsmyndigheter genomförde under året sin första gemensamma, koordinerade åtgärd där man utredde användningen av molntjänster inom den offentliga sektorn. Europeiska dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande etablerade också sin plats som en samarbetsform mellan tillsynsmyndigheterna.

EU-kommissionen har lämnat flera förslag till rättsakter för att genomföra EU:s datastrategi och stärka den europeiska dataekonomin. Effekten av både de åtgärder som effektiverar de europeiska dataskyddsmyndigheternas verksamhet och de reviderade dataförordningarna kommer att märkas under de kommande åren.

”Flera av de teman som behandlats under år 2022 kommer att få ännu större betydelse under år 2023. Det väsentliga för framgångsrikt genomförande av helheten av kommissionens dataförordningar är att tillsynsmyndigheterna kommer att ha tydliga ansvarsområden”, konstaterar dataombudsmannen Anu Talus.

Verksamhetsberättelsen har publicerats i elektroniskt format på vår webbplats:  Verksamhetsberättelse 2022 Dataombudsmannens byrå (pdf)

Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna i verksamhetsberättelsen på vår webbplats: Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på finska och svenska. Det finns även en sammanfattning på engelska.

Mer information:

​​​​​Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Från och med 7.8. biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen