Hoppa till innehåll

Dataskyddsmyndigheterna fortsätter granska taxitjänst Yangos överföringar av uppgifter

Utgivningsdatum 31.8.2023 14.33 | Publicerad på svenska 4.9.2023 kl. 11.14
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå samt de nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna har granskat verksamheten av taxitjänsten Yango inom EES. Dataskyddsmyndigheterna har mottagit en redogörelse enligt vilken den taxilagstiftning som träder i kraft i början av september i Ryssland inte tillämpas till Yangos verksamhet inom EES. Dataombudsmannen bedömer hur redogörelsen påverkar ärendets fortsatta behandling.

Den 4 augusti beordrade dataombudsmannen Yandex LLC och Ridetech International B.V. att tillfälligt avbryta överföringen till Ryssland av kundernas personuppgifter som taxitjänsten Yango samlat in och sluta behandla de insamlade personuppgifterna från och med den 1 september. Dataombudsmannen senarelägger verkställigheten av det tillfälliga beordrandet fram till den 26 september för vidare granskning av ärendet. Beslutet att avbryta överföringen av personuppgifter träder i kraft först den 27 september.

Dataombudsmannens beslut av den 4 augusti antogs i ett skyndsamt förfarande i och med att dataombudsmannen fick kännedom om en lagstiftningsreform i Ryssland som enligt dataombudsmannens dåvarande bedömning skulle markant utvidga Rysslands säkerhetstjänst FSB:s rätt till uppgifter som behandlas inom taxiverksamheten. På basis av dessa uppgifter ansåg dataombudsmannen att det är sannolikt att lagstiftningen tillämpas även på uppgifterna av Yangos kunder i Finland.

På basis av uppgifter som kommit fram senare är det nödvändigt att dataskyddsmyndigheterna utreder vidare hur Rysslands taxilagstiftning faktiskt tillämpas på Yangos verksamhet. Även om den nya taxilagstiftningen inte skulle tillämpas på Yangos verksamhet kommer dataombudsmannens byrå att fortsätta att aktivt granska taxitjänstens överföringar av uppgifter i samarbete med de nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna. Som en del av granskningen bedömer man också den redogörelse som företagen lämnat in om genomförda och planerade ändringar i behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsmyndigheterna granskar lagenligheten av Yangos överföring av personuppgifter som en helhet

De finska, nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna har utrett lagenhetligheten av Yangos överföringar av uppgifter redan innan dataombudsmannens inledde det skyndsamma förfarandet. Vid dataskyddsmyndigheternas utredning har det kommit fram att personuppgifter från taxitjänsten Yango har överförts till Ryssland.

Det är möjligt att Rysslands säkerhetstjänst FSB har tillgång till uppgifter som överförs till Ryssland oberoende av taxilagstiftningens tillämpningsområde, men utredningen har inte slutförts ännu. För närvarande är det huvudsakliga föremålet för dataskyddsmyndigheternas utredning lagenligheten av Yangos överföring av personuppgifter som en helhet.

Dataombudsmannen har inte behörighet att förbjuda taxitjänsten Yangos verksamhet i Finland. Ombudsmannen kan endast ingripa i behandlingen av personuppgifter under en viss tid. Enligt bolaget ansvarar Ridetech International B.V. Med säte i Nederländerna för taxitjänstens behandling av personuppgifter. Således skulle ett permanent beslut om behandlingen av personuppgifter endast kunna fattas av den nederländska dataskyddsmyndigheten eller Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Dataombudsmannens beslut på Finlex (på finska)

Mer information:

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa

Intervjuförfrågningar via dataombudsmannens byrås kommunikationer:

Kommunikationsspecialist Elina Autio, elina.autio(at)om.fi eller viestinta.tietosuoja(at)om.fi, tfn 029 566 6705

Från och med den 4 september:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Dataombudsmannens byrås pressmeddelande: Dataombudsmannen förbjuder tillfälligt taxitjänsten Yango att överföra personuppgifter från Finland till Ryssland (8.8.2023, på svenska 11.8.2023)

Tillbaka till toppen